Skip to content

Phần mềm Quản lý TSKCHT giao thông đường bộ

(3/27/2015)

Phần mềm Quản lý TSKCHT giao thông đường bộ là ứng dụng dịch vụ tài chính công nhằm:

Hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa nghiệp vụ quản lý tài sản là hạ tầng giao thông đường bộ của đơn vị;

Thực hiện dễ dàng việc kê khai mới tài sản, đăng kí các thông tin biến động của tài sản như: bảo dưỡng, sửa chữa; thay đổi thông tin; chuyển nhượng; thanh lý …;

Theo dõi giá trị khấu hao, hao mòn tài sản;

Tổng hợp dữ liệu báo cáo theo từng cấp bậc đơn vị quản lý;

Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiểm kê theo yêu cầu

1. Căn cứ pháp luật

Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Thông tư 178/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành;

2. Nền tảng công nghệ

- Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET; C#;

- Lớp giữa: IIS

- Cơ sở dữ liệu: Oracle Database 11g

3. Kiến trúc tổng thể

image

Phần mềm Quản lý TSKCHT giao thông đường bộ được cài đặt tại Trụ sở Bộ Tài chính.

Dữ liệu được quản lý tập trung tại Bộ Tài chính.

Các đơn vị sử dụng sẽ truy cập phần mềm thông qua địa chỉ intranet hoặc internet mọi lúc, mọi nơi.

 

Bản quyền phát triển phần mềm: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS) – Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.

 

Các tin khác