Skip to content

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

(4/18/2015)

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

Tin học hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai

In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, các báo cáo tổng hợp tình hình kê khai tài sản nhà nước

Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Căn cứ pháp luật

Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;

Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

2. Nền tảng công nghệ

- Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET; C#;

- Lớp giữa: IIS

- Cơ sở dữ liệu: Oracle Database 11g

3. Kiến trúc tổng thể

image

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản được cài đặt tại Trụ sở Bộ Tài chính.

Dữ liệu được quản lý tập trung tại Bộ Tài chính.

Các đơn vị sử dụng sẽ truy cập phần mềm thông qua địa chỉ intranet hoặc internet thông qua địa chỉ: http://dkts.btc/ hoặc http://dkts.mof.gov.vn/.

image

Màn hình đăng nhập phần mềm

 

Bản quyền phát triển phần mềm: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS) – Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.