Skip to content

Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập và mua sắm tập trung

(3/28/2016)

Ngày 27/3/2016, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập và mua sắm tập trung cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc.

image

Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: để bảo đảm sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công thì việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật là điều kiện tiên quyết và phải được quan tâm thường xuyên. Theo đó, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, kế toán trưởng, các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tài sản phải nắm vững kiến thức chuyên môn, cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách thay đổi của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản công.

image

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản và cán bộ của Cục Quản lý công sản đã trình bày những quy định mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2008 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) và phiên bản nâng cấp Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Thành giao nhiệm vụ cho các đơn vị cần khẩn trương triển khai các việc:

- Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016.

- Rà soát toàn bộ các đơn vị SNCL hiện có thuộc phạm vi quản lý để xác định các đơn vị SNCL đủ hoặc chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, ban hành Thông báo danh mục các đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 20/5/2016.

- Rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước đảm bảo số liệu quyết toán năm 2015 đầy đủ, chính xác./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính