Skip to content

Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

(12/10/2015)

Sáng 10/12/2015, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật cũng tiến hành phiên họp đầu tiên.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_0466.JPG

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban soạn thảo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và môi trường, Ban Kinh tế trung ương...

Tại phiên họp này, Ban soạn thảo đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng TSNN (sửa đổi), những quan điểm, định hướng lớn trong việc xây dựng Luật.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_0505.JPG

Trình bày về sự cần thiết ban hành Luật, ông Trần Đức Thắng – Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Tổ trưởng Tổ biên tập cho biết:

Tài sản công có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của các quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tài sản công là nền tảng, là vốn liếng để khôi phục và xây dựng kinh tế chung, để làm cho dân giàu, nước mạnh, để nâng cao đời sống nhân dân”. Để tổ chức quản lý, khai thác tài sản công, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về tài sản công.

Năm 2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp (sửa đổi). Tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật". Đây là lần đầu tiên chế định về "tài sản công" được hiến định.

  Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhiều luật để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, quyền sở hữu tài sản, ngân sách nhà nước, kiểm toán nhà nước, đầu tư công, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp... Các luật, bộ luật này có tác động trực tiếp tới việc quản lý, sử dụng tài sản công.

  Từ yêu cầu trên, việc cụ thể hóa phạm vi tài sản công theo Điều 53 Hiến pháp, quy định chế độ quản lý, sử dụng và xác định vai trò của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với tài sản công, tạo lập sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật là cần thiết.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_0512.JPG

  Việc ban hành Luật này cũng góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 6 năm triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 là văn bản pháp luật cao nhất, lần đầu tiên được ban hành ở Việt Nam về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Qua 6 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng TSNN của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đưa công tác quản lý tài sản công vào nề nếp, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật quản lý, sử dụng TSNN và công tác quản lý tài sản công đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế chủ yếu sau:

Một là: Cơ chế quản lý tài sản công còn phân tán, được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau, chưa có luật chung để quy định những nguyên tắc thống nhất trong quản lý tài sản công. Luật quản lý, sử dụng TSNN hiện hành mới điều chỉnh đối với một bộ phận tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; chưa bao quát được các loại tài sản công cần quản lý, dẫn tới: Chưa có những nguyên tắc chung trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản; một số loại TSNN đang được quản lý theo Luật chuyên ngành, chủ yếu quy định chế độ quản lý về mặt kỹ thuật chuyên ngành, chưa đáp ứng nhu cầu quản lý với tư cách là một loại tài sản công (như: vấn đề hạch toán, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản, sử dụng, xử lý,…); một số loại tài sản công chưa có Luật điều chỉnh (như: tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước,…). Vì vậy, hạn chế hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Hai là: Quy trình đầu tư, mua sắm, xử lý tài sản công bị phân tán do nhiều cơ quan, đơn vị cùng làm, nặng về hành chính, bao cấp, tính chuyên nghiệp thấp; hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao; khả năng điều tiết và vai trò của cơ quan quản lý tài sản công hạn chế nên còn tình trạng nơi thừa nơi thiếu, sử dụng tài sản sai công năng, sai mục đích gây lãng phí; chưa tách bạch giữa nhiệm vụ quản lý về tài sản công và cung cấp dịch vụ công trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Ba là: Việc quản lý một số loại tài sản công trong một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức, chậm đổi mới, chưa đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công, tài sản kết cấu hạ tầng.

Bốn là: Các cơ quan quản lý chưa nắm được tổng thể tài sản công, công tác hạch toán chưa đầy đủ, thống nhất, chưa gắn quản lý về giá trị với quản lý về hiện vật.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_0518.JPG

  Về quan điểm xây dựng dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Ông Trần Đức Thắng cho biết:

  Việc xây dựng Luật này nhằm thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan như: Luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Luật ngân sách nhà nước, Luật kiểm toán nhà nước…

Xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, phản ánh đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tạo cơ chế khai thác tài sản công hợp lý, tạo ra nguồn lực tài chính từ tài sản đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ văn hoá, bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường...; quản lý tài sản bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả; thực hiện công khai rộng rãi và minh bạch về tài sản, góp phần chống lãng phí, tiêu cực; phát triển dịch vụ tài sản công theo xu hướng thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_0515.JPG

Kế thừa những nội dung, quy định của Luật Quản lý, sử dụng TSNN hiện hành còn phù hợp; Luật hóa các quy định dưới Luật đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thực tế, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

  Quy định cụ thể hơn về phân cấp quản lý tài sản thuộc trung ương quản lý và tài sản thuộc địa phương quản lý trên cơ sở sự phân cấp xử lý tài sản hiện hành trong các quy định của Luật và trong cơ chế tổ chức điều hành, thực thi Luật; tách bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công khu vực nhà nước và khu vực sự nghiệp công./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính