Skip to content

Mua sắm tập trung – Phương thức mua sắm hiệu quả, công khai, minh bạch

(4/28/2016)

Ngày 28/4/2016, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo công bố thực hiện mua sắm tập trung từ năm 2016 và thông tin một số nội dung về mua sắm tập trung

Theo công bố của Bộ Tài chính việc mua sắm tập trung được áp dụng từ năm 2016; riêng mua sắm thuốc tập trung thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn Luật Đấu thầu.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_1702.JPG

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã công bố các nội dung chính liên quan đến mua sắm tập trung gồm danh mục tài sản mua sắm tập trung, nguồn kinh phí, cách thức mua sắm, lộ trình thực hiện.... Theo đó, tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng điều kiện: (i) tài sản mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; (ii) tài sản có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại. Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc); Bộ Y tế công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương); Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trừ thuốc). Việc mua sắm tập trung sẽ được thực hiện theo 02 cách thức: ký thỏa thuận khung và ký hợp đồng trực tiếp.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_1713.JPG

Toàn cảnh buổi họp báo

Số lượng tài sản mua sắm; chủng loại tài sản mua sắm; dự toán mua sắm tài sản; nguồn vốn mua sắm tài sản; kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung; kết quả mua sắm tập trung sẽ được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có liên quan và Trang thông tin về tài sản nhà nước.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_1728.JPG

Tại cuộc họp báo, Bộ Tài chính cũng đã công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) bao gồm: (i) Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (trừ xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước); (ii) Xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (iii) Xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân). Các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia của Bộ, ngành TW, địa phương về Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2016. Cách thức ký thỏa thuận khung sẽ được áp dụng khi mua sắm tập trung cấp quốc gia xe ô tô năm 2016 nhằm tiết kiệm chi phí, nhưng không làm ảnh hưởng đến phân cấp ngân sách, không ảnh hưởng đến quyền tự chủ trong việc sử dụng kinh phí, ngân sách của các đơn vị, Bộ, ngành, địa phương

Bộ Tài chính kỳ vọng việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung sẽ góp phần thực hiện chi tiêu công hiệu quả, công khai, minh bạch./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính