Skip to content

Cục Quản lý công sản: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2016 - Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

(12/29/2016)

Sáng 27/12/2016, Cục Quản lý công sản (QLCS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

image

Ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo hội nghị

Những kết quả nổi bật năm 2016:

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục QLCS cho biết: Trong năm 2016, lĩnh vực quản lý công sản nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và xã hội. Nhờ sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan, Cục QLCS đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ được giao, từ công tác xây dựng chính sách, chế độ đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị nội vụ. Công tác quản lý công sản ngày càng đi vào thực chất và chủ động hơn.

Thứ nhất, Cục QLCS đã tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Trong năm 2016, ngoài việc tập trung hoàn thành dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016); Cục QLCS đã trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 11 đề án chính sách (gồm 02 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 08 Thông tư và Thông tư liên tịch).

Thứ hai,  tích cực triển khai việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Tính đến tháng 10/2016, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 154.679 cơ sở nhà đất (đạt 85%); một số Bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước ̣như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Cao Bằng, Đồng Nai ...

Thứ ba, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác hiện có theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Thứ tư, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 về việc mua sắm TSNN theo phương thức tập trung, Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 công bố danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn quy trình mua sắm tập trung. Trên cơ sở đó hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. Đến nay đã có 73 Bộ, ngành, địa phương công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định.

Thứ năm, chủ động báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chính sách về thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất, thuê mặt nước giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng. Nhờ vậy, số thu từ đất năm 2016 vượt dự toán được giao.

Thứ sáu, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng; tập trung vào các nhiệm vụ: thực hiện kiểm kê, phân loại để xác định đối tượng kế toán tài sản hạ tầng đường bộ, áp giá và hạch toán tài sản theo quy định trên phạm vi cả nước; thực hiện rà soát, thống kê, đánh giá chất lượng công trình hạ tầng đường bộ và công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, xác định giá trị công trình, thiết lập hồ sơ quản lý và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao công trình cho từng đơn vị quản lý, vận hành và khai thác. Tính đến ngày 25/11/2016, các Bộ, ngành, địa phương đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN là 40.535 tuyến đường; tổng chiều dài các tuyến đường đã đăng nhập là 44.508 km/tổng số 570.000 km.

Thứ bảy, xây dựng phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ công chức Cục QLCS đạt được trong năm 2016.

image

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Thứ nhất, tập trung hoàn thành việc xây dựng Luật quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017). Dự án Luật phải thể chế hóa  Điều 53 Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, đảm bảo tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan. Xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, phản ánh đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tạo cơ chế khai thác tài sản công hợp lý, tạo ra nguồn lực tài chính từ tài sản đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...; quản lý tài sản bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả; thực hiện công khai rộng rãi và minh bạch về tài sản, góp phần chống lãng phí, tiêu cực; phát triển dịch vụ tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Thứ hai, tổ chức, hướng dẫn thực hiện xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư so với tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi cả nước theo hướng: điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu xe cả trong nội bộ từng bộ, ngành, địa phương, cả giữa các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm việc bố trí sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, đối tượng, hạn chế việc phải mua sắm mới; số còn lại thực hiện bán theo quy định của pháp luật để thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Thứ ba, hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản công để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ tư, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Thứ năm, tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước; xây dựng phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, cập nhật dữ liệu về việc sử dụng tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; nghiên cứu thực hiện một số thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công trực tuyến.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính đã phát biểu ý kiến và nêu một số kiến nghị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục QLCS trong thời gian tới, nhất là trong năm 2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính