Skip to content

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

(7/25/2017)

 

Hôm nay, ngày 25/7/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và xin ý kiến các dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\1-1.png

Ông Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự hội nghị có trên 150 đại biểu đến từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và một số chuyên gia pháp luật, chuyên gia kinh tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu nhấn mạnh: Ngày 21/06/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 để thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Tài sản công ở Việt Nam có quy mô và giá trị rất lớn, là cơ sở để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ, hiệu quả, khai thác gắn với cơ chế thị trường và huy động các nguồn lực của xã hội để cùng Nhà nước đầu tư, phát triển, khai thác tài sản công là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\1-2.png

Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống thất thoát, lãng phí tài sản; huy động, khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế- xã hội; mở rộng phạm vi điều chỉnh bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài sản công theo quy định của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\123.png

Ông Trần Đức Thắng - Cục Trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã tạo lập những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; kế thừa những nội dung, quy định hiện hành còn phù hợp đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thực tế; sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, thống kê, hạch toán đầy đủ tài sản công; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng, quy định các cơ chế quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, phòng ngừa tham nhũng, thất thoát, lãng phí; xây dựng cơ chế khai thác tài sản công hợp lý gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội phục vụ đầu tư phát triển, khai thác tài sản công để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Do phạm vi điều chỉnh của Luật được mở rộng để bao quát tất cả các loại tài sản công quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, nội dung quản lý nhà nước, chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có nhiều sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và bảo đảm tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đề nghị các đại biểu cho ý kiến kỹ về nội dung các văn bản này, đặc biệt là các quy định về trình tự, thủ tục để bảo đảm khi các văn bản này được ban hành sẽ không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\1-4.png

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua và thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm: (i) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (ii) Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; (iii) Nghị định quản lý, sử dụng hạ tầng thủy lợi; (iv) Nghị định quản lý, sử dụng hạ tầng hàng hải.

Các dự thảo Nghị định dự kiến sẽ trình Chính phủ vào tháng 9 -10/2017 để xem xét, ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2018./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

  

 

Các tin khác