Skip to content

Công văn 2850/BTC-QLCS ngày 14/03/2018 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018

(3/14/2018)

D:\daugia\2018-03-14\006.jpgD:\daugia\2018-03-14\007.jpgD:\daugia\2018-03-14\008.jpgD:\daugia\2018-03-14\009.jpg