Skip to content

Công văn số 7876/BTC-QLCS ngày 10/06/2016 về việc báo cáo tình hình công bố danh mục đơn vị SNCL và danh mục mua sắm tập trung theo quy định

(6/15/2016)

D:\daugia\2016-06-15\005.jpg

D:\daugia\2016-06-15\006.jpg

Các tin khác