Skip to content

Công văn 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 về việc thông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

(10/4/2018)

C:\Users\nguyentatthao\Downloads\New Doc 2018-10-04 13.58.46_1.jpgC:\Users\nguyentatthao\Downloads\New Doc 2018-10-04 13.58.46_2.jpgC:\Users\nguyentatthao\Downloads\New Doc 2018-10-04 13.58.46_3.jpgC:\Users\nguyentatthao\Downloads\New Doc 2018-10-04 14.01.22_1.jpg