Skip to content

Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

(3/2/2017)

D:\daugia\2017-03-02\004.jpg

D:\daugia\2017-03-02\003.jpg

D:\daugia\2017-03-02\005.jpg

D:\daugia\2017-03-02\006.jpg

D:\daugia\2017-03-02\007.jpg

Các tin khác