Skip to content

Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(12/16/2016)

D:\daugia\2016-12-16\001.jpg

D:\daugia\2016-12-16\002.jpg

D:\daugia\2016-12-16\003.jpg

Các tin khác