Skip to content

2568/2008/QĐ-UBND

(4/19/2015)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

Số: 2568/2008/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà giang, ngày 11 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật
kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà giang.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Bộ tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm
2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị
nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Mức giá và phương pháp tính
bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền
với đất, khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh,
lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
(Có phụ lục kèm theo Quyết định)
1. Mức giá này là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán và
quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có
tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất bị thu hồi thuộc
đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Đối với kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của

phương án, trong đó:
a, Kinh phí hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các
huyện, thị xã được sử dụng 75% (trong tổng 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư của phương án) để chi phí cho các nội dung:
- Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến quyết định thu hồi đất và các chính
sách, chế độ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; khảo sát, điều tra về tình hình
kinh tế xã hội, về thực trạng đất đai, đo đạc về diện tích đất, phát tờ khai, kiểm kê
tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và những tài sản khác cho tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại thuộc phạm vi dự án.
- Lập phương án, dự toán, tổng hợp kết quả phương án bồi thường trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ
tái định cư của phương án theo thẩm định.
b. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh được sử dụng 25%
(trong tổng số 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của phương án) để chi
phí cho các nội dung: Chi cho họp thẩm định, kiểm tra phương án; tiền xăng xe,
tiền nghỉ, tiền công tác phí cho công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường; Chi họp
giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền; Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị,
phương tiện phục vụ cho công tác thẩm định của hội đồng.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về chế độ tiền lương và có
biến động của thị trường vật tư, vật liệu xây dựng tại các địa phương các ngành
chức năng có liên quan có trách nhiệm tổng hợp và trình UBND tỉnh để xem xét,
điều chỉnh mức giá bồi thường cho phù hợp với thời điểm Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngay ký và thay thế
quyết định số: 691/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Hà
Giang ban hành Bảng giá bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối,
hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà
Giang.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; Chủ tịch Hội
đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư xây dựng
công trình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- TTr Tỉnh uỷ;
- TTr HĐND tỉnh;
- TTr UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ tư pháp;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu VT-CV: KT, GTXD, NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Trường Tô