Skip to content

Tỉnh Hà Giang

(4/19/2015)

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

 

Số: 164/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 13

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Sau khi xem xét Tờ trình số 139/TT -UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 128/BC-HĐND ngày 08/12/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Có các Phụ lục chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể các loại đường phố, khu vực, vị trí để áp dụng Bảng giá đất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVI - Kỳ họp thứ 13 thông qua./.

  

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;

- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVI;

- Các Sở, Ban, ngành, UBMTTQ và đoàn thể cấp tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Vương Mí Vàng