Skip to content

Tỉnh Lạng Sơn

(4/17/2015)

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Số: 11/2015/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%)

để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số: 108/STC-QLG&TS ngày 28/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        

- Như điều 3;    

- Chính phủ;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ Tài chính, Bộ TN& MT;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các ban Đảng, Đoàn thể của tỉnh;

- VKS, TA, UBMTTQ tỉnh;

- TT huyện ủy, TT HĐND huyện, T.phố;

- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn;

- Các PVP, các phòng NV UBND tỉnh;

- Lưu VT.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác