Skip to content

Tỉnh Bắc Ninh

(4/17/2015)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 08/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Văn bản số 32/TTHĐND17 ngày 05/3/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: Sở Tài chính tại tờ trình số 55/TTr-STC ngày 12/02/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Sở Tư pháp tại công văn số 76/STP-VBPQ ngày 12/02/2015 về việc thẩm định dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất

a) Đối với đất ở:

- Đối với đất ở tại đô thị: hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần; hệ số điều chỉnh bằng 1 lần đối với các tuyến đường quy định tại Phụ lục số 01 đính kèm.

- Đối với đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị: hệ số điều chỉnh bằng 1,1 lần; hệ số điều chỉnh bằng 1 lần đối với các tuyến đường quy định tại Phụ lục số 02 đính kèm.

- Đối với đất ở tại nông thôn: hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.

b) Đối với đất sản xuất kinh doanh: hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.

c) Đối với đất thương mại, dịch vụ:

- Đối với đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần; hệ số điều chỉnh bằng 1 lần đối với các tuyến đường quy định tại Phụ lục số 01 đính kèm.

- Đối với đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.

Các hệ số điều chỉnh trên tương ứng với Bảng giá đất cùng loại trong Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019).

2. Phạm vi áp dụng

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng để tính tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC, Bộ TN&MT (B/c);

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp (B/c);

- TTTU, TTHĐND tỉnh (B/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, TNMT, KTTH, PVPTN, CVP.

TM.UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

Các tin khác