Skip to content

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

(4/16/2015)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghi định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3517/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An: số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; số 10/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An và số 40/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo các Quyết định: số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 và số 10/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, Chủ đầu tư các dự án và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở: Tài chính, Xây dựng và các đơn vị liên quan (nếu có) thẩm định đối với trường hợp UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Phòng: Tài chính - kế hoạch, Công Thương hoặc Hạ tầng kinh tế hoặc Quản lý đô thị và các phòng, đơn vị liên quan (nếu có) thẩm định đối với trường hợp còn lại.

2. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

a) UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất;

b) UBND cấp huyện phê duyệt đối với các trường hợp còn lại.

Điều 4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

1. Trong thời gian UBND tỉnh chưa kiện toàn, sắp xếp Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là:

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện hoặc Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện (đối với trường hợp chưa có Trung tâm phát triển quỹ đất) có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn;

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các trường hợp sau:

- Khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và công bố theo quy định;

- Khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai;

- Các trường hợp khác do UBND tỉnh giao.

2. Sau khi UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp lại Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là: Trung tâm phát triển quỹ đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Chương II

BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VỀ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Mục 1. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT

Điều 5. Xác định diện tích và loại đất được bồi thường đối với trường hợp Nhà nước thu hồi thửa đất ở có vườn, ao

1. Trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ thửa đất ở có vườn, ao

a) Trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được xác định theo giấy chứng nhận. Trường hợp phải xác định lại diện tích đất ở được thực hiện như sau:

- Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc xác định diện tích đất ở được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản này.

b) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được xác định theo giấy chứng nhận.

c) Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận thì được xác định theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai và Quy định của UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại thời điểm thực hiện thu hồi đất.

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất ở có vườn, ao

a) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận:

- Nếu diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi lớn hơn hoặc bằng hạn mức công nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất thì diện tích đất bị thu hồi được xác định là đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở);

- Nếu diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn hạn mức công nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất thì diện tích các loại đất bị thu hồi như sau: Diện tích được bồi thường đất ở = diện tích hạn mức công nhận đất ở theo quy định của UBND tỉnh trừ (-) diện tích còn lại của thửa đất. Phần diện tích còn lại sau khi trừ đi diện tích đất ở được xác định là đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở).

Nếu trên diện tích thu hồi đất có các công trình được xác định là đất ở, nếu thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đất ở thì tại phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất phải thể hiện các khoản nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất vườn, ao sang đất ở) để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hoặc thực hiện việc chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở (trừ lùi diện tích đất ở) nhưng diện tích đất ở còn lại không được nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương được UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

b) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở, đất vườn, ao được xác định theo giấy chứng nhận; trong đó:

- Diện tích đất Nhà nước thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng diện tích đất vườn, ao ghi trên giấy chứng nhận thì diện tích đất bị thu hồi được xác định là đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở);

- Diện tích đất Nhà nước thu hồi lớn hơn diện tích đất vườn, ao ghi trên giấy chứng nhận thì diện tích các loại đất bị thu hồi như sau: Diện tích đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở) được xác định theo giấy tờ. Diện tích đất ở = Diện tích thu hồi đất - diện tích đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở).

Nếu trên diện tích thu hồi đất có các công trình xác định là đất ở, nếu thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đất ở thì tại phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất phải thể hiện các khoản nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất vườn, ao sang đất ở) để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hoặc thực hiện việc chỉnh lý biến động giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở (trừ lùi diện tích đất ở) nhưng diện tích đất ở còn lại không được nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương được UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

Điều 6. Xử lý trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất ở có vườn, ao

1. Diện tích còn lại sau khi Nhà nước thu hồi của thửa đất ở có vườn, ao nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương nhưng lớn hơn diện tích tối thiểu được cấp giấy chứng nhận do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất và phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện làm nhà ở. Nếu hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng được ở lại thì không thực hiện thu hồi phần diện tích đất này; Nếu hộ gia đình, cá nhân không có nguyện vọng ở lại hoặc không phù hợp quy hoạch, không đủ điều kiện xây dựng nhà ở thì thực hiện thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định này.

2. Diện tích còn lại sau khi Nhà nước thu hồi của thửa đất ở có vườn, ao nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp giấy chứng nhận do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất thì thực hiện thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quy định này.

3. Các trường hợp khác, giao UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 7. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Được thực hiện theo Điều 79 Luật Đất đai và Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

1. Hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

Trường hợp địa phương còn quỹ đất tái định cư, giao UBND cấp huyện căn cứ quỹ đất tái định cư của địa phương, diện tích đất ở bị thu hồi của hộ gia đình, cá nhân để xem xét từng trường hợp cụ thể để bồi thường bằng việc giao đất ở tại khu tái định cư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thì giao UBND cấp huyện căn cứ quỹ đất tái định cư của địa phương, xem xét từng trường hợp cụ thể để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khu tái định cư cho các hộ gia đình này, cụ thể:

a) Đối với trường hợp thu hồi hết thửa đất ở, có vườn ao hoặc phần diện tích còn lại không phù hợp quy hoạch (không đủ điều kiện để ở) thì số hộ gia đình được giao đất (mỗi hộ một lô đất) là hộ đủ điều kiện tách hộ đang sinh sống trong hộ gia đình trên thửa đất thu hồi, sau khi đã trừ đi số hộ gia đình được được bố trí sử dụng đất trên diện tích nhà nước bồi thường bằng đất ở theo quy định. Diện tích được giao cho mỗi hộ gia đình không lớn hơn hạn mức giao đất ở của địa phương.

b) Đối với trường hợp thu hồi một phần thửa đất ở, có vườn ao nhưng bình quân diện tích đất còn lại của thửa đất so với số hộ gia đình (cặp vợ chồng) nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương thì số hộ gia đình được giao đất (mỗi hộ một lô đất) là hộ đủ điều kiện tách hộ đang sinh sống trong hộ gia đình trên thửa đất thu hồi, sau khi đã trừ đi số hộ sau:

- Số hộ gia đình được bố trí sử dụng đất trên diện tích nhà nước bồi thường bằng đất ở theo quy định;

- Số hộ gia đình đủ điều kiện về diện tích tách hộ trên phần diện tích đất còn lại sau khi thu hồi theo hạn mức giao đất ở của địa phương.

Diện tích được giao cho mỗi hộ gia đình không lớn hơn hạn mức giao đất ở của địa phương.

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường đất, mà sau khi thu hồi không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi thì UBND cấp huyện xem xét, quyết định giao mỗi hộ một (01) lô đất ở, với diện tích không lớn hơn hạn mức giao đất ở của địa phương, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư theo quy định.

4. Trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

a) Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhận đất ở, nhà ở tái định cư theo Quy định này mà số tiền được bồi thường về đất ít hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Quy định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền hỗ trợ tương đương với khoản chênh lệch đó.

b) Về hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho mỗi lô đất được giao tại khu tái định cư tập trung của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp đã được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư quy định tại Điểm a, Khoản này).

Trường hợp khác do UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Các hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật (nếu có).

6. Việc hỗ trợ tái định cư bằng nhà ở do UBND tỉnh quy định đối với từng dự án cụ thể.

Điều 8. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai và Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó: Trường hợp đã có giấy chứng nhận, nhưng trong giấy chứng nhận có thể hiện một phần diện tích (phần gạch chéo) hoặc ghi rõ chưa (hoặc không) được cấp giấy chứng nhận thì phần diện tích này được xác định lại nguồn gốc, thời gian sử dụng đất theo quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường về đất theo Quy định này.

Điều 9. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

Được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

1. Đối với trường hợp người đang đồng quyền sử dụng đất không có giấy tờ xác định diện tích các đối tượng đang sử dụng đất, thì tiền bồi thường về đất của các đối tượng đang sử dụng đất được xác định trên cơ sở Văn bản thỏa thuận của các đối tượng sử dụng đất, được UBND cấp xã xác nhận.

2. Trường hợp khác, giao UBND cấp huyện quy định phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang đường bộ

Được thực hiện theo quy định tại Điều 94 Luật Đất đai và Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó: Đối với trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì được bồi thường bằng tiền, mức bồi thường như sau:

1. Đối với loại đất ở thì được bồi thường bằng 50% giá đất ở quy định của UBND tỉnh nhân (x) với diện tích bị hạn chế khả năng sử dụng.

2. Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được bồi thường bằng 30% giá đất để tính bồi thường nhân (x) với diện tích bị hạn chế khả năng sử dụng.

Điều 11. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Được thực hiện theo quy định tại Điều 76 Luật Đất đai, Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT), trong đó:

Trường hợp các chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ định mức các khoản chi phí đầu tư vào đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất, hiện trạng và thời gian đã sử dụng để xác định, đề xuất khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại để trình UBND cấp huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhưng không vượt quá giá trị quyền sử dụng đất trên cùng một diện tích.

UBND cấp huyện giao Phòng, ban có liên quan thẩm định trước khi phê duyệt.

Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Được thực hiện theo quy định tại Điều 76, Điều 77 Luật Đất đai và Điều 11 Quy định này, trong đó:

1. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất theo quy định của Luật Đất đai, không được bồi thường theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ bằng tiền; mức hỗ trợ bằng một (01) lần giá đất nông nghiệp.

2. Đối với UBND cấp huyện đã thực hiện giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp, nay các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo các Chỉ thị: số 02-CT/TU ngày 05 tháng 4 năm 2001 và số 08-CT/TU ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Tỉnh uỷ Nghệ An mà chưa được cấp giấy chứng nhận; khi nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường về đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo phương án chuyển đổi ruộng đất đã thực hiện.

3. Đối với trường hợp UBND cấp huyện chưa tổ chức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai, mà đất nông nghiệp vẫn do Hợp tác xã nông nghiệp quản lý và đã giao khoán ổn định cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng thì khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp việc bồi thường về đất (cho Hợp tác xã nông nghiệp) thực hiện theo quy định hiện hành.

Các hộ gia đình, cá nhân được Hợp tác xã nông nghiệp giao khoán sử dụng đất ổn định được hỗ trợ như các hộ gia đình, cá nhân giao đất ổn định theo quy định của Luật Đất đai.

4. Xử lý đối với phần diện còn lại (ký hiệu là S) của các thửa đất nông nghiệp sau khi thu hồi:

a) Nếu diện tích còn lại (S)< 50 m2 và người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc diện tích còn lại: 50 m2 ≤ (S) ≤ 100 m2 có hình thể phức tạp, chia thành nhiều phần gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Giao UBND cấp xã quản lý diện tích đất thu hồi để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, pháp luật;

b) Các trường hợp khác giao UBND cấp huyện xử lý, nhưng không để xảy ra phản ứng dây chuyền, hạn chế tối đa việc mất đất nông nghiệp hoặc khuyến khích nhân dân chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân liền kề.

Điều 13. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Được thực hiện theo quy định tại Điều 80 Luật Đất đai, Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 11 Quy định này, trong đó đối với trường hợp bồi thường bằng đất thì bồi thường loại đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Giao UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và điều kiện thực tế, quỹ đất tại địa phương để xác định diện tích đất được bồi thường.

Điều 14. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người

Được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Diện tích đất ở được giao tái định cư bằng hạn mức giao đất ở theo hình thức định giá được UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

2. Đối với trường hợp thu hồi đất ở do có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người thì hộ gia đình được hỗ trợ:

a) Chi phí di chuyển theo Quy định này;

b) Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ bằng 30% giá trị bồi thường theo quy định tại Điều 15 Quy định này.

Mục 2. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Điều 15. Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân

Được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 89 Luật Đất đai, trong đó:

1. Được bồi thường, hỗ trợ bằng giá trị xây dựng mới có tiêu chuẩn tương đương theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ xây dựng ban hành (Đơn giá do UBND tỉnh quy định);

2. Trường hợp bị phá dỡ một phần, nhưng phần còn lại không sử dụng được hoặc phần còn lại tiếp tục sử dụng được nhưng nằm trong hành lang bảo vệ công trình thì thực hiện bồi thường toàn bộ công trình theo quy định;

3. Trường hợp bị phá dỡ một phần, nhưng phần còn lại vẫn tồn tại và tiếp tục sử dụng thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và bồi thường chi phí để sửa chữa, hoàn thiện lại phần còn lại theo dự toán chi phí sửa chữa có quy mô, kết cấu tương đương nhưng tối đa không quá 50% giá trị bồi thường hiện có của phần còn lại.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ công trình khi Nhà nước nâng cấp cải tạo, mở rộng công trình; nếu bị thu hồi đất hoặc không bị thu hồi đất và không ảnh hưởng đến nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ như sau:

a) Nếu hộ gia đình, cá nhân có Đơn xin dịch chuyển ra khỏi hành lang bảo vệ công trình, nằm trong khuôn viên thửa đất đang sử dụng thì hỗ trợ bằng 100% giá trị bồi thường của công trình;

b) Nếu hộ gia đình, cá nhân không dịch chuyển nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt ra khỏi hành lang bảo vệ công trình, nhưng mặt bằng công trình có độ chênh cao ≥ 2m, chênh thấp ≤ 2m so với mặt bằng khu đất xây dựng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hoặc do sau khi thi công công trình gây ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của hộ gia đình thì được xem xét có chính sách hỗ trợ.

Giao chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

5. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố và cắm mốc hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ 80% mức bồi thường theo quy định;

6. Nhà, công trình khác xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố và cắm mốc nhưng không bị cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ thì được hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường.

7. Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang an toàn lưới điện áp đến 220 kv thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Trường hợp xây dựng đúng quy định thì được bồi thường, hỗ trợ bằng 70% giá trị phần nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp xây dựng trái quy định thì được bồi thường, hỗ trợ bằng 50% giá trị phần nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

8. Trường hợp khác do UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 16. Bồi thường đối với nhà và công trình khác gắn liền với đất không thuộc quy định tại Điều 15 Quy định này

Được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đất đai và Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

1. Mức bồi thường = Giá trị hiện có của nhà, công trình + 20% giá trị hiện có của nhà, công trình, trong đó:

a) Xác định giá trị hiện có của nhà, công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP

b) Đơn giá bồi thường của nhà, công trình được xác định bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng ban hành) do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mức bồi thường bằng giá trị dự toán xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng ban hành) được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi trừ giá trị vật liệu thu hồi (nếu có); công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật mà không còn sử dụng được hoặc thực tế không sử dụng, thì khi nhà nước thu hồi đất không được bồi thường.

3) Các trường hợp cụ thể:

a) Trường hợp bị phá dỡ một phần, nhưng phần còn lại không sử dụng được thì thực hiện bồi thường toàn bộ công trình theo quy định;

b) Trường hợp bị phá dỡ một phần, phần còn lại tiếp tục sử dụng được, nhưng phần còn lại của công trình nằm trong hành lang bảo vệ công trình thì thực hiện bồi thường toàn bộ công trình theo quy định;

c) Việc phá dỡ nhà, công trình xây dựng làm ảnh hưởng đến công trình khác (nằm ngoài phạm vi giải tỏa) mà những công trình này không thể sử dụng được theo thiết kế, quy hoạch xây dựng ban đầu hoặc phải phá dỡ thì được bồi thường cả các công trình ngoài phạm vi giải toả;

d) Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành hoặc không vận dụng được đơn giá xây dựng mới theo quy định thì thực hiện bồi thường như sau:

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm tra hiện trạng, lập biên bản có xác nhận của UBND cấp xã nơi thu hồi đất để thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân đủ năng lực căn cứ vào hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình hoặc lập lại thiết kế dự toán (trường hợp không có hồ sơ hoàn công hoặc thiết kế của công trình, quyết toán) để lập dự toán xây dựng công trình mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

5. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố và cắm mốc hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ 80% mức bồi thường theo quy định tại Khoản 1, Điều này.

6. Nhà, công trình khác xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định, nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố và cắm mốc nhưng không bị cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ thì được hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 17. Đối với công trình khác gắn liền với đất không thuộc quy định tại Điều 15, Điều 16 Quy định này

Được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai, trong đó:

1. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng, phải di chuyển thì mức bồi thường bằng tiền tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật cùng cấp (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành); nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường;

2. Bồi thường các công trình kiến trúc có tính đặc thù của lực lượng vũ trang và công trình công cộng.

a) Đối với công trình của lực lượng vũ trang có tính đặc thù riêng như: lô cốt, bốt gác, hầm hào, công sự, vv... mức bồi thường bằng tiền tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật cùng cấp (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành); nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường;

b) Đối với công trình công cộng được xây dựng bằng vốn của tập thể hay do nhân dân đóng góp thì được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành) tại thời điểm bồi thường;

c) Đối với công trình công cộng khi xây dựng có sự tham gia bằng ngày công, vật tư và tiền của nhân dân thì chủ tịch UBND cấp huyện xem xét mức bồi thường cụ thể phù hợp với số ngày công, vật tư và tiền đóng góp của nhân dân.

Điều 18. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước

Được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó: Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà, công trình theo đơn giá xây dựng mới đối với từng hạng mục được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ khi di chuyển mồ mả

1. Mồ mả phải di chuyển, mức tiền bồi thường được tính cho chi phí về đất đai (nếu có), đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp (Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá bồi thường cụ thể đối với từng loại mồ mả).

2. Đối với mồ mả đặc thù thì được bồi thường theo dự toán thiết kế riêng.

3. Đối với các dân tộc có tập quán không di dời mồ mả thì được bồi thường chi phí thờ cúng và chi phí bảo đảm vệ sinh môi trường (nếu có).

4. Bồi thường, hỗ trợ chi phí về đất đai nơi an táng và vận chuyển như sau:

a) Chi phí về đất đai nơi an táng:

Khi thu hồi đất nghĩa trang và nghĩa địa, nếu Nhà nước không quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang, nghĩa địa để di chuyển mồ mả theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân tự lo đất để di chuyển mồ mả được bồi thường chi phí về đất nơi an táng. Cụ thể:

- An táng tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác: 4.000.000 đồng/mộ;

- An táng tại địa bàn thành phố Vinh: 3.000.000 đồng/mộ;

- An táng tại địa bàn các thị xã trong tỉnh: 2.500.000 đồng/mộ;

- An táng tại các huyện trong tỉnh: 2.000.000 đồng/mộ;

b) Bồi thường chi phí di chuyển:

- Di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác: 3.000.000 đồng/mộ;

- Di chuyển đến các huyện, thành phố, thị xã khác trong tỉnh: 2.000.000 đồng/mộ;

- Di chuyển đến các xã, phường, thị trấn khác trong cùng địa bàn cấp huyện: 1.000.000 đồng/mộ;

- Di chuyển trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn: 500.000 đồng/mộ.

Điều 20. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản

Được thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai, trong đó:

1. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường theo đơn giá do UBND tỉnh quy định trên 1 m2 diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản.

2. Xử lý một số trường hợp cụ thể

a) Đối với diện tích có cây trồng hàng năm xen canh trong cây trồng hàng năm, thì mức bồi thường đối với cây trồng xen được tính theo giá trị thiệt hại thực tế, nhưng tối đa không quá 20% giá trị cây trồng chính trên cùng thửa đất đó;

b) Đối với diện tích có cây trồng hàng năm xen canh trong cây công nghiệp dài ngày, cây lâu năm chỉ được bồi thường, hỗ trợ trong thời gian cây công nghiệp dài ngày, cây lâu năm đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Mức bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng xen được tính theo giá trị thiệt hại thực tế, nhưng tối đa không quá 60% đơn giá từng loại cây trồng xen (đơn giá của từng loại cây trồng xen được xác định theo đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu do UBND tỉnh ban hành theo quy định).

Mức bồi thường cụ thể theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản này do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập, UBND cấp huyện xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

c) Cây lâu năm hiện có được trồng từ sau ngày 21/12/1982 đến nay, nằm trong phạm vi cách mép chân đường tỉnh lộ, quốc lộ hiện tại 1m thì không được bồi thường;

d) Đối với tài sản, hoa màu có trên đất giao sử dụng tạm thời: Chỉ bồi thường giá trị hoa màu, tài sản hiện có trên đất và chi phí cải tạo đất theo hình thái ban đầu; riêng đối với đất trồng cây hàng năm, nếu ngừng sản xuất thêm vụ nào thì bồi thường thêm 40% giá trị sản lượng vụ đó.

đ) Trường hợp khi thu hồi một phần diện tích của thửa đất (ao nuôi trồng thuỷ sản) mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch, ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích của ao nuôi thì thực hiện bồi thường theo quy định cho toàn bộ diện tích ao.

Điều 21. Bồi thường, hỗ trợ do phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

1. Hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường do di chuyển như sau:

a) Di chuyển chỗ ở trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi: 2.000.000 đồng/hộ;

b) Di chuyển đến xã, phường, thị trấn khác trong đơn vị cấp huyện nơi có đất thu hồi: 3.000.000 đồng/hộ;

c) Di chuyển đến huyện khác trong tỉnh: 4.000.000 đồng/hộ;

d) Di chuyển đến tỉnh khác: 6.000.000 đồng/hộ.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm tra hiện trạng, lập biên bản có xác nhận của UBND cấp xã nơi thu hồi đất để thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại (bao gồm cả mức thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất) để trình UBND cấp huyện quyết định theo quy định.

UBND cấp huyện giao Phòng, ban có liên quan thẩm định trước khi phê duyệt.

3. Người bị thu hồi đất ở (không phải thuộc trường hợp thuê nhà ở), mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, cụ thể như sau:

a) Mức hỗ trợ thuê nhà:

- Tại địa bàn thành phố Vinh:

+ Hộ gia đình có từ 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/tháng/hộ;

+ Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/tháng/hộ;

- Tại địa bàn các thị xã:

+ Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 2.000.000 đồng/tháng/hộ;

+ Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/tháng/hộ;

- Tại địa bàn thị trấn các huyện:

+ Hộ gia đình có 05 khẩu trở lên, mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/tháng/hộ;

+ Hộ gia đình có 04 khẩu trở xuống, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng/hộ;

- Các địa bàn còn lại: 1.000.000 đồng/tháng/hộ.

b) Thời gian tính hỗ trợ thuê nhà:

Thời gian hỗ trợ thuê nhà là 06 tháng. Đối với trường hợp thời gian thực tế chờ tạo lập chỗ ở mới quá 06 tháng, thì giao UBND cấp huyện Quyết định thời gian hỗ trợ, nhưng tối đa không quá 12 tháng;

Các hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà ở sau khi đã bàn giao mặt bằng cho dự án đúng thời gian quy định.

4. Đối với tổ chức bị thu hồi đất phải di chuyển đến cơ sở mới.

Ngoài việc được bồi thường di chuyển theo quy định, trường hợp phải di chuyển đến cơ sở mới nhưng Nhà nước chưa kịp bố trí địa điểm di chuyển thì được hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng, nhà làm việc, kho tạm thời trung chuyển. Mức hỗ trợ xác định bằng diện tích thuê (nhưng tối đa không vượt quá diện tích bị thu hồi) nhân đơn giá thuê do UBND tỉnh quy định cho thời gian tính từ khi bàn giao toàn bộ mặt bằng đến khi có thông báo nhận địa điểm mới của UBND tỉnh. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 12 tháng.

Mục 3. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 22. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất

Được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 5, Thông tư 37/2014/TT-BTNMT, trong đó:

1. Mức hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

a) Thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống:

- Trong thời gian 3 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở;

- Trong thời gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở;

- Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 12 tháng;

b) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống:

- Trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở;

- Trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở;

- Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng;

c) Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống:

- Trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở;

- Trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở;

- Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng;

d) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại các điểm a và b khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo/01 tháng, theo thông báo giá thị trường hàng tháng của Sở Tài chính. Trường hợp tại thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giá gạo biến động tăng trên 20% thì điều chỉnh theo mức giá tại thời điểm chi trả;

2. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất, kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh, thì được hỗ trợ bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó, được cơ quan Thuế phụ trách xác nhận.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh mà thuộc các đối tượng sau thì khi nhà nước thu hồi đất được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 40% giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất theo quy định của Luật Đất đai:

a) Cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp;

b) Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;

Đối với diện tích vượt hạn mức theo quy định thì không được hỗ trợ về đất mà chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) theo Quy định này.

4. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động trong thời gian trợ cấp 06 tháng.

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao ổn định theo quy hoạch được công bố, hiện có mức sống thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố trong từng thời kỳ có xác nhận của Phòng lao động - Thương binh Xã hội cấp huyện thì ngoài các chính sách chung về ưu đãi đối với hộ bị thu hồi đất và chính sách đối với hộ nghèo, còn được hỗ trợ 1 lần để vượt qua hộ nghèo tính theo nhân khẩu hiện có. Mức hỗ trợ như sau:

- Hộ nghèo tại đô thị: 3.600.000đ/khẩu

- Hộ nghèo tại nông thôn: 5.760.000đ/khẩu

Điều 23. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

1. Hình thức hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ:

a) Đối với địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn thì mức hỗ trợ bằng 03 lần giá đất nông nghiệp bồi thường;

b) Các địa bàn còn lại thì mức hỗ trợ bằng 02 lần giá đất nông nghiệp bồi thường.

2. Diện tích đất được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức bồi thường đất nông nghiệp quy định của Luật Đất đai.

Điều 24. Bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất

Được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, trong đó hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Quy định này;

2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quy định này.

Điều 25. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở

Được thực hiện theo Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó: Hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó, được cơ quan Thuế phụ trách xác nhận.

Điều 26. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó: Được hỗ trợ bằng tiền và mức hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp theo Bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành; trong đó hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc là do nhận thầu, nhận khoán hoặc thuê đất 5% của UBND cấp xã thì được bồi thường giá trị chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định.

Điều 27. Hỗ trợ khác

1. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi hết đất nông nghiệp đang sử dụng mà không còn đất để sản xuất, không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì UBND cấp huyện xem xét, trường hợp cần thiết thì báo cáo trình UBND tỉnh xem xét cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2.Trường hợp mượn đất để sử dụng tạm thời trong quá trình thi công công trình thì ngoài việc bồi thường thiệt hại tài sản trên đất thì:

a) Đối với đất phi nông nghiệp được hỗ trợ thiệt hại bằng mức giá thuê đất hàng năm theo quy định;

b) Đối với đất nông nghiệp được hỗ trợ chi phí cải tạo đất để phục hồi lại đúng trạng thái ban đầu.

Mức hỗ trợ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ định mức các khoản chi phí đầu tư vào đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất, hiện trạng sử dụng để xác định, đề xuất khoản chi phí cải tạo đất để trình UBND cấp huyện quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhưng không vượt quá giá trị quyền sử dụng đất trên cùng một diện tích.

Trường hợp mượn đất nông nghiệp để sử dụng tạm thời nhưng quá trình sử dụng đã phá huỷ hoàn toàn mà không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu của đất thì được hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường cho loại đất nông nghiệp ban đầu.

3. Trường hợp khác, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người bị ảnh hưởng khi thu hồi đất.

Mục 4. LẬP, THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SUẤT ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Điều 28. Lập và thực hiện dự án tái định cư

Được thực hiện theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai và Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

1. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và xây dựng hoàn thành dự án tái cư định theo quy định trước khi thu hồi đất.

2. Quy hoạch đất ở khu tái định cư được thực hiện theo nhiều mức diện tích khác nhau, phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được bố trí tái định cư. Diện tích tối thiểu không thấp hơn quy định tại khoản 1, Điều 29 Quy định này.

Điều 29. Về suất tái định cư tối thiểu

Được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Luật Đất đai và Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

1. Về diện tích: Tại địa bàn thành phố Vinh, các thị xã, thị trấn và các xã ven biển là 50 m2; các địa bàn còn lại là 80 m2.

2. Giá đất: Giá đất tái định cư tại các khu quy hoạch tái định cư do UBND cấp huyện đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh để thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định cho từng dự án xây dựng quy hoạch khu tái định cư theo quy định.

Chương III

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC

Điều 30. Thông báo thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ giúp việc

1. UBND cấp huyện thực hiện Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và giao trách nhiệm cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc thực hiện Thông báo thu hồi đất cho người sử dụng đất trong phạm vi thu hồi biết trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Trường hợp người sử dụng đất trong phạm vi thu hồi đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn trên thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn nêu trên.

2. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm:

a) Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện trước khi thực hiện Thông báo thu hồi đất (trường hợp chưa có Trung tâm phát triển quỹ đất).

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm:

- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Chủ đầu tư - Uỷ viên thường trực;

- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch (hoặc Phòng Tài chính) cấp huyện - Ủy viên;

- Đại diện Phòng Công Thương hoặc Phòng Quản lý đô thị- Ủy viên;

- Đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi - Ủy viên;

- Đại diện của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất (từ một đến hai người);

- Một số thành viên khác do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phù hợp với thực tế của từng dự án và địa phương mình quản lý.

b) Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nhiệm vụ giúp Hội đồng triển khai thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định (trường hợp thấy cần thiết).

Điều 31. Trình tự lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày được giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi và các tổ chức có liên quan để xây dựng Kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng trình UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định.

b) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện có tờ trình, kèm theo hồ sơ đề nghị xác định giá đất bồi thường cụ thể nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tiến hành xác định mục đích định giá đất cụ thể, xây dựng phương án giá đất trình UBND tỉnh.

Sau khi nhận được Văn bản và hồ sơ có liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thực hiện theo quy chế của Hội đồng.

2. Tổ chức họp dân, công bố công khai.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi tổ chức họp dân, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng cấp xã; niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt bằng.

a) Nội dung công khai:

- Thông báo thu hồi đất;

- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ giúp việc cho hội đồng (nếu có);

- Kế hoạch chi tiết thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND cấp huyện phê duyệt;

- Các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Trích đo, trích lục hoặc trích lục, đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu vực thu hồi đất;

- Các tài liệu khác có liên quan việc thu hồi đất.

b) Phát mẫu tự khai của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng (có mẫu kèm theo);

c) Thu thập các giấy tờ liên quan về đất nếu có.

3. Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất và lập biên bản kiểm tra hiện trạng (có mẫu kèm theo).

Biên bản kiểm tra hiện trạng được lập thành nhiều bản đáp ứng yêu cầu lập, thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư; trong đó: 01 bản giao cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi; 01 bản lưu tại UBND cấp xã nơi có đất thu hồi; 01 bản lưu tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng; 01 bản lưu tại UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án;

Thời gian thực hiện không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức công khai.

b) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất bị thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai.

4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu cần thiết). Thời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng

5. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã để xác định vị trí lô đất (thửa đất) ở đối với các trường hợp bồi thường bằng đất ở (nếu có).

6. Lập và niêm yết, công bố công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định.

a) Về lập Dự thảo phương án.

Trong thời gian không quá 07 ngày, kể từ khi hoàn thành việc kê khai, kiểm kê, xác định nguồn gốc đất đai, lấy ý kiến xác nhận dân cư, các cơ quan liên quan và xác định vị trí lô đất (thửa đất) ở bồi thường; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm lập Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án.

Nội dung chính của Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng tổ chức bị ảnh hưởng gồm:

- Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

- Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ;

- Việc bố trí tái định cư;

- Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;

- Việc di dời mồ mả.

b) Niêm yết, công khai dự thảo Phương án

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi:

- Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân bị thu hồi đất;

- Niêm yết công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất thu hồi trong thời hạn ít nhất 20 ngày (trừ các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).

Việc tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi. Biên bản phải ghi rõ số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác của người bị thu hồi đất đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

c) Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc niêm yết công khai dự thảo phương án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trên cơ sở ý kiến của người bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất, căn cứ quy định hiện hành; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh lại các Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp có nhiều ý kiến không đồng ý hoặc chưa quy định rõ, ý kiến giải quyết khác nhau thì xin ý kiến UBND cấp huyện trước khi hoàn chỉnh về dự thảo các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trường hợp cần thiết thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi có đất để tổ chức đối thoại với nhân dân trước khi trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Điều 32. Hồ sơ, trình tự thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Hồ sơ, gồm:

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nộp Tờ trình đề nghị thu hồi đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các cơ quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này, kèm theo:

a) Bảng tổng hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; gồm: Giá trị bồi hường thiệt hại của các loại đất; giá trị bồi thường thiệt hại nhà, công trình; giá trị bồi thường thiệt hại mồ mả; giá trị bồi thường thiệt hại cây cối, hoa màu, mặt nước nuôi trồng thủy sản, vật nuôi khác; giá trị bồi thường, hỗ trợ khác; các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai phải khấu trừ vào tiền bồi thường hỗ trợ về đất.

b) Bảng tổng hợp về diện tích, loại đất; số thửa, tờ bản đồ; nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất;

c) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kèm theo hồ sơ:

- Bản tự kê khai đất, tài sản của chủ sử dụng;

- Biên bản kiểm kê và biên bản bồi thường thiệt hại tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB;

- Bản sao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản trên đất. Nếu không có giấy tờ hợp lệ phải có văn bản xác định nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của UBND cấp xã theo quy định;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

d) Biên bản họp lấy ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất;

đ) Văn bản thông báo thu hồi đất của UBND cấp huyện;

e) Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

g) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc văn bản chấp thuận dư án đầu tư của cấp thẩm quyền;

k) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất thu hồi (đối với khu vực đã có bản đồ địa chính) hoặc trích đo địa chính khu đất (đối với khu đất thu hồi chưa có bản đồ địa chính);

h) Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh;

l) Các hồ sơ khác liên quan (nếu có).

2. Trình tự thẩm định và phê duyệt

a) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ các cơ quan chuyên môn: Tài nguyên và môi trường, xây dựng, tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định và gửi văn bản về cơ quan tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan; cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Trường hợp không phải chỉnh sửa lại Phương án thì trình UBND cùng cấp ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này (đối với các trường hợp không phải chỉnh sửa phương án);

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, UBND cùng cấp ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Trường hợp phải chỉnh sửa lại phương án thì Thông báo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp phải chỉnh sửa lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nộp lại hồ sơ; cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình UBND cùng cấp ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, UBND cùng cấp ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong cùng một ngày.

Điều 33. Công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi trả tiền và bàn giao mặt bằng

1. Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và Nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi:

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;

- Văn bản thông báo cụ thể về: thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian nhận đất tái định cư; thời hạn bàn giao mặt bằng.

Đồng thời gửi Quyết định phê duyệt kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị thu hồi.

2. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở được bồi thường.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND cấp thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi; đồng thời phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã để bàn giao đất đối với trường hợp được bồi thường bằng đất và lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định.

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án được duyệt, thực hiện bàn giao mặt bằng và bàn giao bản gốc giấy tờ về nhà, đất Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường làm thủ tục thu hồi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận theo quy định.

4. Trường hợp sau khi đã được vận động, thuyết phục mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vẫn cố tình không nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, không nhận đất được bố trí tái định cư và không chấp hành việc bàn giao đất thì UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã và Mặt trận Tổ quốc cấp xã lập biên bản và chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ phải chi trả này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, đồng thời Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi đất.

a) Kê khai đúng, đầy đủ và nộp bản tự khai theo quy định;

b) Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các cơ quan nhà nước, Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong công tác điều tra, phúc tra, xác minh số liệu làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

c) Bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định;

d) Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành;

e) Khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, người có đất bị thu hồi có trách nhiệm nộp (bản gốc) các giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường làm thủ tục thu hồi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất không bị thu hồi.

2. Tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất (Chủ đầu tư).

a) Chủ động phối hợp với Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và kinh phí cho tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Sau khi được bàn giao đất, tiến hành sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư đúng tiến độ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng:

a) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ trì lập và trình các cấp, các ngành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu, sự phù hợp với chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

c) Phối hợp với UBND cấp xã tổ chức họp dân, niêm yết công khai kế hoạch chi tiết bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các văn bản khác liên quan đến thu hồi đất. Hướng dẫn, giải đáp những ý kiến thắc mắc, góp ý của người bị thu hồi đất và nhân dân liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

d) Niêm yết công khai và chuyển quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt kèm phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đã được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt cho người bị thu hồi đất;

4. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi.

a) Chủ trì phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người bị thu hồi nhà đất chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất của Nhà nước;

b) Phối hợp với Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng: Điều tra, xác minh số liệu làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức công bố, niêm yết công khai phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác nhận các nội dung:

- Tình trạng sử dụng đất của người bị thu hồi đất, mục đích sử dụng đất, loại đất, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; tài sản trên đất.

- Xác minh về hộ khẩu, nhân khẩu cư trú tại nơi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân;

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đúng các quy định trong trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Quy định này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã.

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện, tiến độ và kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền;

b) Phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thuộc thẩm quyền;

c) Thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tại địa phương và giao đất tại khu tái định cư theo đúng quy định;

d) Thu hồi giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi cả thửa đất; chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi một phần diện tích của thửa đất theo thẩm quyền;

e) Phân công nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phòng trực thuộc, UBND cấp xã và các cán bộ, công chức để thực hiện;

g) Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh để UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập; phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan giải quyết những vướng mắc về đất đai;

c) Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện tổ chức giao đất, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư;

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, hoàn chỉnh các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định đối với tổ chức phải di chuyển đến địa điểm mới do bị thu hồi đất;

e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định này.

7. Sở Tài chính.

a) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng đơn giá và hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên đất có mặt nước và mồ mả; phối hợp với UBND cấp huyện, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi trên đất có mặt nước;

b) Phối hợp với các ngành liên quan giải quyết vướng mắc trong xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại và chính sách hỗ trợ;

c) Chịu trách nhiệm thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập về các nội dung: bồi thường, hỗ trợ đối với cây cối, hoa màu và vật nuôi trên đất có mặt nước; chi phí đầu tư vào đất còn lại và chính sách hỗ trợ; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh để UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định.

8. Sở Xây dựng

a) Chủ trì xây dựng đơn giá và hướng dẫn thực hiện bồi thường hỗ trợ đối với tài sản trên đất là các công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc.

b) Chịu trách nhiệm thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở hồ sơ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập đối với tài sản trên đất là các công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc.

c) Chỉ đạo UBND cấp huyện lập quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư theo quy định hiện hành.

d) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng các khu tái định cư theo quy định hiện hành.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập và thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư; cân đối và điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nhu cầu xây dựng khu tái định cư.

10. Cục Thuế: Xác nhận hoặc chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã xác nhận mức thu nhập sau thuế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất kinh doanh do bị thu hồi đất để làm cơ sở tính mức hỗ trợ ổn định sản xuất; Phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định và thu, nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản là cây cối, hoa màu, vật nuôi và chi phí đầu tư vào đất nông nghiệp còn lại;

12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hướng dẫn việc lập, thực hiện phương án đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất.

13. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian về thu hồi đất theo quy định của Nhà nước. Trường hợp không thực hiện đúng quy định hoặc có hành vi chống đối, lôi kéo người khác tham gia việc không chấp hành các quy định bồi thường thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức và cá nhân tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm chấp hành đúng các chế độ chính sách, trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

15. Xử lý một số vấn đề phát sinh trước ngày Quy định này có hiệu lực:

a) Đối với trường hợp phát sinh trước ngày 01/7/2014 được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP;

b) Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 01/7/2014 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thì được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT và Quy định này;

c) Đối với trường hợp đã lập hồ sơ theo quy định của Luật Đất đai 2003 thì không yêu cầu lập lại, nhưng về chính sách phải phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định./.

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BẢN TỰ KHAI ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN

Kính gửi: Tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư................................

Tên tôi là:........................................................ chủ hộ gia đình;

Trú tại khối (xóm)........................... xã, phường, thị trấn ................................. huyện, thành phố, thị xã ........................, tỉnh Nghệ An. Hiện nay gia đình chúng tôi có.... khẩu;

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án ..................................................................... Tôi là............................., chịu trách nhiệm kê khai đất đai và tài sản của gia đình tôi trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án như sau:

1. Về đất đai.

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là............... m2; trong đó:

a) Đất ở và đất vườn trong thửa đất ở..........m2, gồm:

- Đất ở.............m2;

- Đất vườn liền đất ở................m2.

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

b) Đất sản xuất nông nghiệp...............m2, gồm:

- Đất trồng cây hàng năm..............m2, trong đó đất chuyên trồng lúa.........m2

- Đất trồng cây lâu năm...............m2.

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

c) Đất lâm nghiệp (rừng sản xuất) ...................m2

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

d) Đất nuôi trồng thủy sản.................m2

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

e) Đất làm muối................m2

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

đ) Đất nông nghiệp khác................m2

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

g) Đất...............................................

- Về giấy tờ sử dụng đất (ghi rõ có hay không, cơ quan cấp)............................

2. Tài sản gắn liền với đất.

a) Nhà cửa

Chủ hộ gia đình tiến hành tự kê khai cụ thể từng nhà và thể hiện các nội dung sau:

Loại nhà............., diện tích xây dựng..........m2 có kết cấu như sau:

- Móng nhà làm bằng vật liệu gì............., chiều cao..........m, chiều rộng.......m

- Tường xây bằng vật liệu gì.............., độ dày.............m, độ cao.............m;

- Nền nhà............................................................................................................

- Mái lớp.............................................................................................................

- Các kết cấu khác:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

b) Vật kiến trúc:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

c) Cây cối, hoa màu (trường hợp cây hàng năm kê theo diện tích....m2, cây lâu năm đề nghị kê rõ loại cây, số cây...)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan bản kê khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót, gian dối, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

 

Ngày     tháng      năm

TM. GIA ĐÌNH

CHỦ HỘ

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Về bồi thường thiệt hại do thu hồi đất để thực hiện dự án

Hôm nay, vào hồi............h, ngày tháng năm

Trên cơ sở Bản tự kê khai đất đai, tài sản trên đất của gia đình; các thành viên của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án ......................................... thuộc địa bàn xã (phường) ..................... huyện (TP, TX) .............................tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra và xác định hiện trạng đất đai tài sản trên đất tại khu đất thu hồi cho:

Chủ hộ: Ông (bà)...................................................có..............nhân khẩu.

Địa chỉ: Xóm (khối).............xã (phường)...........huyện(TP, TX)...... Nghệ An.

THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM KÊ HIỆN TRẠNG BAO GỒM:

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Đại diện cho những người bị ảnh hưởng

Ông (bà): ...................................... - Đại diện hộ gia đình.

Đã thống nhất xác định diện tích, các loại đất bị thu hồi; khối lượng tài sản trên đất thu hồi của chủ hộ như sau:

I. DIỆN TÍCH LOẠI ĐẤT CHỦ HỘ ĐANG SỬ DỤNG:

 

Loại đất

Diện tích đất đang sử dụng (m2)

Diện tích thu hồi (m2)

Diện tích còn lại (m2)

1. Đất nông nghiệp

 

 

 

a) Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

b) Đất lâm nghiệp (rừng sản xuất)

 

 

 

c) Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

d) Đất làm muối

 

 

 

đ) Đất nông nghiệp khác

 

 

 

2. Đất ở và đất vườn

 

 

 

a) Đất ở

 

 

 

b) Đất vườn

 

 

 

3. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BỊ THU HỒI:

 

TT

Tên hạng mục

ĐVT

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG VÀ MÔ TẢ KẾT CẤU NHÀ, CÔNG TRÌNH PHỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các công trình kiến trúc khác:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Cây cối, hoa màu, mồ mả:

 

Hoa màu

Cây ăn quả, lấy gỗ

Mồ mả

Loại hoa màu

Diện tích (m2)

Loại cây

Số lượng

Đặc điểm hiện tại, đường kính

Loại mộ

Số lượng

Đặc điểm, kết cấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản kiểm tra hiện trạng được lập thành nhiều bản đáp ứng yêu cầu lập, thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ và tái định cư; trong đó: 01 giao cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất; 01 lưu tại UBND cấp xã nơi có đất thu hồi; 01 bản lưu tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng; 01 bản lưu tại UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án.

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM TRA HIỆN TRẠNG KÝ TÊN

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Do thu hồi đất để thực hiện dự án...................................

(Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và TĐC:...........................................)

Hôm nay, vào hồi............h, ngày...........tháng............năm............

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án:..................... ................................................. thuộc địa bàn xã (phường).............................. huyện (TP, TX) ............................. đã xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất tại khu đất thu hồi cho Chủ hộ: Ông (bà)....................................................có .............. nhân khẩu hoặc cho đơn vị, tổ chức:.............; Địa chỉ: Xóm (khối).........xã (phường).............. huyện (TP, TX).............. Nghệ An.

THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Ông (bà): ...................................... - Chức vụ: ..............................................

Căn cứ vào biên bản kiểm tra, kiểm kê hiện trạng và các chế độ bồi thường, hỗ trợ hiện tại; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của Chủ hộ (hoặc tổ chức) trên như sau:

I. Giá trị các loại đất thu hồi:

 

Loại đất

Diện tích đất (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

1. Đất nông nghiệp

 

 

 

a) Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

b) Đất lâm nghiệp (rừng sản xuất)

 

 

 

c) Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

d) Đất làm muối

 

 

 

đ) Đất nông nghiệp khác

 

 

 

2. Đất ở và đất vườn

 

 

 

a) Đất ở

 

 

 

b) Đất vườn

 

 

 

3. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở

 

 

 

II. TÀI SẢN TRÊN ĐẤT:

 

TT

Tên hạng mục

Thông số kỹ thuật

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

A

Nhà cửa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Công trình phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Vật kiến trúc khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Cây cối hoa màu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

III. TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

 

TT

Hạng mục

Số lượng, diện tích

Số tiền (đồng)

A

ĐẤT ĐAI

 

 

1

Đất nông nghiệp

 

 

a

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

- Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

- Đất trồng cây lâu năm

 

 

b

Đất lâm nghiệp (rừng sản xuất)

 

 

c

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

d

Đất làm muối

 

 

đ

Đất nông nghiệp khác

 

 

2

Đất ở và đất vườn

 

 

a

Đất ở

 

 

b

Đất vườn

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở

 

 

B

TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

 

 

1

Nhà cửa

 

 

2

Vật kiến trúc

 

 

3

Hoa màu

 

 

4

Cây cối, hoa màu, mồ mả

 

 

C

CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

IV. PHẦN HỖ TRỢ:

1. Hỗ trợ di chuyển:...........................................................................................

2. Hỗ trợ thuê nhà: ............................................................................................

3. Trợ cấp cho các đối tượng phải di chuyển chỗ ở:..........................................

4. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: ............................................................

5. Các chính sách hỗ trợ, trợ cấp khác:..............................................................

V. PHẦN TÁI ĐỊNH CƯ: ....................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: .......................................đồng.

(Bằng chữ: ..............................................................................)

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KÝ TÊN

 

 

Các tin khác