Skip to content

Gia Lai

(4/15/2015)

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 28 tháng 6 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
 KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ NHẤT

(Từ ngày 27 đến ngày 28/6/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008; Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1769/TTr-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh khóa IX và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai như nội dung Tờ trình số 1769/TTr-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 28/6/2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

Nơi nhận:
- UB TV Quốc hội; Văn phòng QH;
- Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP.HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP UBND tỉnh (đăng Công báo);
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT-HĐ (HL.150).

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Các tin khác