Skip to content

Sóc Trăng: Quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp

(4/5/2019)

 

  Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp; theo đó:

  Đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp An Nghiệp là 3.600 đồng/m2/năm. Sau đó, 2 năm/lần sẽ điều chỉnh đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật với mức tăng 10% so với mức thu trước liền kề cho đến khi đạt mức thu là 5.800 đồng/m2/năm thì giữ ổn định trong thời gian 10 năm. Sau thời gian này, căn cứ tình hình thực tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét mức giá.   Số tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật phải thu hàng năm bằng diện tích thuê đất nhân với đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật. Diện tích thuê đất là diện tích ghi tại Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp.

  Chế độ thu, nộp tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp An Nghiệp được quy định như sau:

  - Cơ quan thu ký hợp đồng sử dụng hạ tầng kỹ thuật với nhà đầu tư, doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp; thông báo, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp nộp đúng hạn toàn bộ số tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

  - Thời điểm để tính thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp: Kể từ ngày bàn giao đất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên thực địa.

  - Chứng từ thu theo hóa đơn của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng phát hành.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

  Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp An Nghiệp được quy định như sau:

  - Số thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (sau khi nộp thuế nếu có) được chi cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, tái đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoạt động dịch vụ công cộng trong khu công nghiệp.

  - Cơ quan thu lập dự toán thu, chi nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cùng với thời gian lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm theo hướng dẫn của Sở Tài chính, trong đó phải bảo đảm phù hợp với nội dung công việc cho năm sau, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

  - Cơ quan thu có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán được duyệt thông qua Kho bạc Nhà nước tỉnh để kiểm soát chi và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính