Skip to content

Lạng Sơn: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

(3/28/2019)

 

 

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

1. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất được tính có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định).

Các trường hợp áp dụng gồm: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm.

Hệ số điều chỉnh (K) được quy định như sau:

Đối với đất ở đô thị tại Thành phố Lạng Sơn, hệ số điều chỉnh (K) được quy định cụ thể: Đường loại I là 2,2; Đường loại II là 1,9; Đường loại III là 1,6; Đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị là 1,5.

Đối với đất ở đô thị tại các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng, hệ số điều chỉnh (K) được quy định là 1,6.

Đối với đất ở đô thị tại các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, hệ số điều chỉnh (K) được quy định là 1,5.

Đối với đất ở đô thị tại các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, hệ số điều chỉnh (K) được quy định là 1,4.

Đất ở nông thôn (áp dụng cho tất cả các huyện, thành phố), hệ số điều chỉnh (K) được quy định là 1,3.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất được quy định như sau:

Hệ số điều chỉnh K = 1,3 được áp dụng để xác định tiền thuê đất trên địa bàn các huyện, thành phố trong các trường hợp sau:

- Xác định giá đất tính thu tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định).

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

- Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định) đối với các thửa đất hoặc khu đất trong khu kinh tế và dưới 10 tỷ đồng đối với các thửa đất hoặc khu đất tại các khu vực còn lại.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định nêu trên được áp dụng chung cho tất cả các vị trí và các Bảng giá đất.

4. Các trường hợp còn lại khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí của từng trường hợp cụ thể, việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn hệ số điều chỉnh giá đất quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính