Skip to content

Bộ Tư pháp: Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019

(2/26/2019)

  

Ngày 30/01/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp gồm: (i) Các tài sản được trang bị theo Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020” gồm: Máy photocopy; Máy vi tính để bàn; (ii) Trang phục và lễ phục thi hành án dân sự.

Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Việc tổ chức mua sắm tài sản năm 2019 được thực hiện như sau: Giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thực hiện việc mua sắm tập trung đối với các loại tài sản được quy định nêu trên. Việc mua sắm tập trung áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với các tài sản khác, các đơn vị dự toán thuộc Bộ tự tổ chức mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính