Skip to content

Bộ Tài chính quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn TSCĐ vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc phạm vi quản lý

(1/15/2019)

 

Ngày 12/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2330/QĐ-BTC quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, những tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có thời gian sử dụng 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4%/năm được quy định như sau:   (i) Loại 1: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả gồm: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; Dữ liệu sưu tập; Quyền tác giả khác thuộc;

(ii) Loại 2: Quyền sở hữu công nghiệp gồm: Băng phát minh, sáng chế; Bản quyền phần mềm máy tính thuộc;

Tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có thời gian sử dụng 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm được quy định như sau:

Loại 1: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả gồm: Chương trình máy tính;

Loại 4: Phần mềm ứng dụng gồm 04 nhóm:

(i) Nhóm Phần mềm hệ thống gồm: Hệ điều hành: Hệ điều hành máy chủ; hệ điều hành máy trạm/máy tính cá nhân để bàn; hệ điều hành dùng cho thiết bị di động cầm tay; hệ điều hành dùng cho thiết bị số khác; Phần mềm mạng: phần mềm quản trị mạng; phần mềm an ninh, mã hóa trên mạng; phần mềm máy chủ dịch vụ; phần mềm trung gian; phần mềm mạng khác; Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu: phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy chủ; phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu máy khách; Phần mềm nhúng; Phần mềm hệ thống khác;

(ii) Nhóm Phần mềm ứng dụng: Phần mềm ứng dụng cơ bản: phần mềm xử lý văn bản; phần mềm bảng tính; phần mềm ứng dụng đồ họa; phần mềm trình diễn; phần mềm tra cứu, tìm kiếm, từ điển; phần mềm ứng dụng cơ bản khác; Phần mềm ứng dụng đa ngành: phần mềm cổng thông tin điện tử; phần mềm kế toán; phần mềm quản trị dự án; phần mềm quản lý nhân sự, chấm công; phần mềm quản lý tài sản, kho; phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website; phần mềm ứng dụng đa ngành khác; Phần mềm ứng dụng chuyên ngành: (Phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; phần mềm một cửa điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc;...; Phần mềm dạy học; phần mềm quản lý đào tạo; phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học;... Phần mềm quản lý tài chính;... Phần mềm hỗ trợ thiết kế công trình xây dựng; phần mềm quản lý quy hoạch; phần mềm quản lý thi công xây dựng;... Phần mềm hội nghị, truyền hình trực tuyến; phần mềm xử lý ảnh;... Phần mềm ứng dụng chuyên ngành khác;

(iii) Nhóm Phần mềm công cụ: Phần mềm ngôn ngữ lập trình; Phần mềm công cụ kiểm thử phần mềm; Phần mềm công cụ chương trình biên dịch; Phần mềm công cụ hỗ trợ chương trình phát triển phần mềm; Phần mềm công cụ khác;

(iv) Nhóm Phần mềm tiện ích: Phần mềm quản trị, quản trị từ xa; Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu; Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số; Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật; Phần mềm diệt virus; (v) Phần mềm tiện ích khác

Loại 5: Tài sản cố định vô hình khác

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2018 và được áp dụng từ năm tài chính 2018.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính