Skip to content

Hướng dẫn xây dựng đề án thành lập chi cục thuế khu vực

(5/14/2018)

Việc thành lập chi cục thuế khu vực phải căn cứ vào đặc điểm, điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình quản lý thu trên địa bàn. Chi cục thuế khu vực phải đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc triển khai sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn các chi cục thuế xây dựng đề án để thành lập các chi cục thuế khu vực.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, việc xây dựng đề án phải căn cứ vào đặc điểm, điều kiện tự nhiên, dân số của đơn vị cấp huyện có chi cục thuế thực hiện sáp nhập (diện tích tự nhiên, sân số, số lượng đơn vị hành chính cấp xã).

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế thành các chi cục thuế khu vực cũng cần phải căn cứ vào dự kiến tình hình thu trên địa bàn. Cụ thể là tình hình phát triển kinh tế hiện tại của địa bàn chi cục thuế quản lý; dự kiến phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo; dự kiến tình hình quản lý thuế đối với người nộp thuế; dự kiến số thu, chi của cục thuế khu vực trong các năm từ 2018, 2019, 2020.

Về phương án xây dựng tổ chức bộ máy chi cục thuế khu vực, theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, khi xây dựng đề án phải đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thành lập chi cục thuế khu vực phải được sắp xếp theo đúng quy định tại Quyết định số 503/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các chi cục thuế và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn.

Cơ cấu bộ máy mới phải đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định; vận hành có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc bố trí, sử dụng công chức phải đúng người, đúng việc, tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả công tác.

Tổ chức bộ máy chi cục thuế khu vực phải có đầy đủ tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính của chi cục thuế khu vực; số lượng đội thuế, đội quản lý nội ngành; biên chế và số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cục thuế phải phổ biến, quán triệt chủ trưởng của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về ý nghĩa, mục đích của việc thành lập chi cục thuế khu vực.

Thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ công chức hiện có để thực hiện bố trí, sắp xếp công chức tại chi cục thuế khu vực phải đảm bảo nguyên tắc bố trí đúng người, đúng việc, đảm bảo phát huy đầy đủ năng lực, sở trường, trình độ công chức phù hợp với yêu cầu quản lý. Việc tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự chi cục thuế khu vực phải theo đề án đã được phê duyệt./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam