Skip to content

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh

(8/14/2018)

 

 

 

Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn Luật, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể:

1. Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND căn cứ các tiêu chí (như loại tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, phương tiện vận tải khác, tài sản khác; giá trị tài sản theo sổ sách kế toán/01 đơn vị tài sản) để quy định về phân cấp thẩm quyền (quyết định mua sắm, bán, thuê, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy tài sản công, quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án) cho các đối tượng phân cấp gồm: (i) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (ii) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; (iii) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; (iv) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung sau:

- Quyết định mua sắm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; xe ô tô công (trường hợp phải có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thì thực hiện theo quy định); tài sản khác đối với các cơ quan cấp tỉnh.

- Quyết định bán: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; xe ô tô công; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan cấp huyện và tài sản khác của các cơ quan cấp tỉnh.

- Quyết định thuê: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; tài sản khác đối với các cơ quan cấp tỉnh.

- Quyết định điều chuyển, thanh lý và xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

- Quyết định thu hồi tài sản: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản đối với các cơ quan cấp huyện và tài sản khác của các cơ quan cấp tỉnh.

- Quyết định tiêu hủy tài sản.

- Phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ các tiêu chí nêu trên để quy định thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công đối với các đối tượng phân cấp tại điểm (ii), (iii), (iv).

2. Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13/7/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/8/2018) thay thế Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./