Skip to content

Bộ Tài chính được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

(8/14/2018)

Theo quy định mới ban hành, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDL quốc gia.

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 67/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong CSDLQG về tài sản công.

Thông tư quy định, CSDL quốc gia và các CSDL về tài sản chuyên ngành phải áp dụng các quy chuẩn, quy định, hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cấu trúc dữ liệu trao đổi với CSDL quốc gia phải sử dụng bộ mã đơn vị đăng ký tài sản là bộ mã được thiết lập trong CSDL quốc gia dựa trên bộ mã có quan hệ với ngân sách nhà nước (NSNN) trong Danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính, theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.

Để đảm bảo có nguồn kinh phí cho việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu trên CSDL quốc gia về tài sản công, thông tư quy định, kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp, duy trì CSDL quốc gia được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm của Bộ Tài chính.

Kinh phí cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu trong CSDL quốc gia được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Mức chi cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tối đa không quá 50% mức chi nhập dữ liệu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách công. Mức chi cho việc khai thác thông tin được xác định theo chi phí thực tế.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2018./.

Theo: Thời báo tài chính