Skip to content

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ninh Bình

(8/6/2018)

 

 

Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn Luật, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. Cụ thể:

1. Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình gồm:

- Thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công (thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại);

- Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước;

- Thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân

Theo đó, Nghị quyết căn cứ các tiêu chí (như loại tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, phương tiện vận tải khác và tài sản là máy móc, thiết bị; giá trị tài sản theo sổ sách kế toán/01 đơn vị tài sản; loại hình đơn vị sự nghiệp) để quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công đối với: (i) Chủ tịch UBND cấp tỉnh; (ii) Giám đốc Sở Tài chính; (iii) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; (iv) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

2. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10/7/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/8/2018) thay thế Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 về ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản nhả nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình./.

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính.