Skip to content

Đấu giá quyền sử dụng đất không thành công, vẫn phải thanh toán chi phí

(5/14/2018)

Đấu giá quyền sử dụng đất không thành công, vẫn phải thanh toán chi phí

Có ý kiến gửi về Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính hỏi về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, liệu có phải thanh toán chi phí gồm 2 phần đấu giá thành và đấu giá không thành hay không, khi hợp đồng thuê bán gồm có nhiều lô đất nhưng đấu giá thành công chỉ một phần?

Cục Quản lý công sản cho biết, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất quy định: ... trường hợp việc đấu giá quyền sử dụng đất không thành thì tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, nhưng không được vượt quá mức chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá thành.

quyền sử dụng đất

Khi bán đấu giá quyền sử dụng đất không thành công, các tổ chức cũng phải thanh toán chi phí.

Trường hợp một hợp đồng bán đấu giá bao gồm nhiều lô đất mà có một phần đấu giá không thành, thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định chi phí trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Từ cơ sở trên, Cục Quản lý công sản cho biết, trường hợp trong hợp đồng bán đấu giá của đơn vị trên bao gồm nhiều lô đất mà có một phần đấu giá không thành thì đơn vị phải xác định ra tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm.

Căn cứ vào tỷ lệ xác định nêu trên, đơn vị thực hiện thanh toán cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp gồm: Khoản chi phí đối với phần đấu giá thành; Khoản chi phí đối với phần đấu giá không thành theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC./.

    Theo: Thời báo tài chính