Skip to content

Tổng cục Thuế sẽ có nhiều thay đổi về quyền hạn và cơ cấu tổ chức

(4/27/2018)

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình lên Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính để thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung thêm quyền hạn

Về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thuế được giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg. Tuy nhiên, để phù hợp các văn bản quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ mới để đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo chiến lược đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm các chức năng nhiệm vụ liên quan đến các công tác: hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng; vụ kế toán thu ngân sách nhà nước; các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác quản lý rủi ro; hiện đại hóa và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế.

Đáng chú ý, theo tờ trình, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, công tác kiểm tra nội bộ chủ yếu tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan thuế; giải quyết khiếu nại trong ngành thuế; các nội quy, quy định, quy trình và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cơ quan thuế các cấp. Với Chiến lược phát triển của ngành thuế đã được phê duyệt, xây dựng hệ thống thuế theo các chuẩn mực quốc tế, cần tăng cường nhiệm vụ cho bộ phận kiểm tra nội bộ theo hướng tăng cường công tác kiểm toán nội ngành đối với cơ quan thuế các cấp.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung nhiệm vụ này nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật thông qua việc kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy chế, quy trình, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cơ quan thuế các cấp và của công chức thuế; từ đó tư vấn, khuyến nghị đối với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình quản lý cho phù hợp.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ kiểm toán nội bộ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất giữ nguyên mô hình Vụ Kiểm tra nội bộ song song với Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Vụ Kiểm tra nội bộ thuộc Tổng cục Thuế hiện được giao nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng tổ chức, chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra hành chính (kiểm tra nội ngành); kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan thuế các cấp; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành thuế...

Cơ cấu lại tổ chức

Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trình bày nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt về cơ cấu tổ chức.

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg tại cơ quan Tổng cục Thuế có 17 Vụ, Cục và 2 Ban mềm. Bộ Tài chính sẽ không điều chỉnh tăng đầu mối hoặc nâng cấp Vụ thành Cục đối với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu quản lý, quy mô khối lượng công việc, cần thiết phải củng cố địa vị pháp lý của một số đơn vị. Đó là: Tổ chức lại và đổi tên Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thành Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hộ kinh doanh, cá nhân; Tổ chức lại và đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế.

Đáng chú ý, theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật tổ chức Chính phủ quy định “... số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 04 người”. Nhằm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa khoản 1 Điều 4 của dự thảo Quyết định như sau: “Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá bốn Phó Tổng cục trưởng”. Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 phó tổng cục trưởng thay vì 6 phó tổng cục trưởng như hiện nay.

Đối với tổ chức cơ quan Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh), được giữ nguyên như hiện nay (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh).

Đối với tổ chức Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức, sắp xếp lại theo hướng thu gọn các Chi cục có quy mô nhỏ để hình thành Chi cục theo khu vực (không theo đơn vị hành chính) thuộc Cục Thuế cấp tỉnh nhằm bảo đảm theo chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Báo Hải quan