Skip to content

Nghệ An: Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

(6/12/2017)

Với mục đích triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, vừa qua UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Đấu giá tài sản cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành cấp tỉnh/ huyện/ thị/ thành phố theo hình thức tổ chức Hội nghị, giới thiệu tuyên truyền, phát hành sách và mở chuyên trang chuyên đề, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho các đơn vị có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá.

Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện rà soát đối với: (i) đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; (ii) các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật; (iii) rà soát hướng dẫn thực hiện việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Luật đấu giá tài sản sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính