Skip to content

Thu ngân sách hơn 481 nghìn tỷ đồng

(6/12/2017)

Bộ Tài chính cho biết tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt 85.300 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 481.270 tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó thu nội địa, thu tháng 5 ước đạt 66.880 tỷ đồng; lũy kế thu 5 tháng đạt 388.260 tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán năm, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3.840 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng 4. Lũy kế thu từ dầu thô 5 tháng đạt 18.900 tỷ đồng bằng 49,3% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 22.200 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước. Lũy kế thu 5 tháng đạt 115.000 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (41.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74.000 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về hoạt động chi, tổng chi NSNN 5 tháng ước đạt 484.580 tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 76.260 tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi trả nợ đạt 44.900 tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán, tăng 10,2%; chi thường xuyên đạt 362.390 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 20,9%). Trong đó, vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN ước đạt 24,8% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm chưa giải ngân.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân giải ngân chi đầu tư XDCB chậm chủ yếu do công tác triển khai phân bổ dự toán muộn (đến cuối tháng 4/2017 vốn đầu tư nguồn NSNN mới giao kế hoạch đợt 2 và vẫn còn 3.600 tỷ đồng chưa giao kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ mới giao được 5.200/50.000 tỷ đồng kế hoạch), ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn.

Theo chinhphu.vn