Skip to content

Quảng Trị: Giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý, sử dụng và khai thác

(6/9/2017)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 1107QĐ-UBND ngày 29/5/2017 về việc giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương trong tỉnh quản lý, sử dụng và khai thác.

Toàn tỉnh có tổng số 59 công trình cấp nước sạch nông thôn được giao cho 07 huyện, Cụ thể: Huyện Đắk Rông có 23 công trình, Huyện Hướng Hóa có 19 công trình; Huyện Vĩnh Linh có 2 công trình; Huyện Gio Linh có 5 công trình; Huyện Hải Lăng có 03 công trình; Huyện Triệu Phong 02 công trình và huyện Cam Lộ có 05 công trình.

Công suất hoạt động của các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ yếu là dưới 50m3/ngày đêm, chỉ có 12/59 công trình có công suất từ 50m3/ngày đêm -100m3/ngày đêm và duy nhất có hệ thống cấp nước Hưng An (xã Hải Hòa, huyện Hải Lănng) có công suất lớn nhất là 320m3/ngày đêm. Theo đánh giá của tỉnh Quảng Trị, chỉ 34/59 công tình có hiện trạng hoạt động bền vững, số còn lại là hoạt động trung bình.

Để đảm bảo việc tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình đạt hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao công trình xây dựng và củng cố tổ chức quản lý, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính