Skip to content

Hải Phòng: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố năm 2020

(6/19/2020)

Ngày 21/5/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 11/2020/QÐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố năm 2020, theo đó:

  Hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân bằng 1,0 theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành đối với: (i) Trường hợp được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; (ii) Trường hợp được nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; (iii) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm hoặc một lần.

  Hệ số điều chỉnh đối với tổ chức được thuê đất theo quy định như sau:

  - Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành đối với: (i) Trường hợp khi xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo (không phải chu kỳ ổn định đơn giá đầu tiên); (ii) Trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng thuê đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất; (iii) Đối với trường hợp thực hiện chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian hoặc cho một số năm.

  - Trường hợp thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản sử dụng vào mục đích quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013; khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đối với các Công ty nông lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể: (i) Trường hợp trả tiền thuê đất một lần: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2 theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành; (ii) Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 theo loại đất phù hợp với mục đích sử dụng quy định tại Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.