Skip to content

Lạng Sơn: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

(4/27/2020)

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh, theo đó:

  Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) có giá trị dưới 10 tỷ đồng được quy định như sau:

  - Về hệ số điều chỉnh: (i) Thành phố Lạng Sơn: Chia thành 2 loại đất: Đất ở tại đô thị gồm (Đường loại I: K = 1,7; Đường loại II: K = 1,5; Đường loại III: K = 1,3; Đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị: K = 1,2) và đất ở tại nông thôn: K = 1,3. (ii) Các huyện: Chia thành 2 loại đất: Đất ở tại đô thị gồm (Các huyện: Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Lãng: K = 1,3; Các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Tràng Định, Bình Gia: K = 1,2 Các huyện: Chi Lăng, Văn Quan: K = 1,1; Huyện Bắc Sơn: K= 1,0) và đất ở tại nông thôn có hệ số K = 1,0 áp dụng cho tất cả các huyện.

- Về đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm.

  Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất được quy định như sau:

  - Về hệ số điều chỉnh áp dụng K = 1,0.

  - Về đối tượng áp dụng: Xác định giá đất tính thu tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định); Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) đối với các thửa đất hoặc khu đất trong khu kinh tế và dưới 10 tỷ đồng đối với các thửa đất hoặc khu đất tại các khu vực còn lại.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.