Skip to content

Vĩnh Phúc: Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để sử dụng vào mục đích PNN từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh

(6/4/2020)

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây được gọi là người sử dụng đất) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước quy định tại Nghị quyết số 82/2019/NQ - HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được tính bằng 50% giá trị của diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với (x) giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất phải thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nộp tiền của Sở Tài chính hoặc UBND huyện, thành phố; số thu khoản tiền nói trên nộp vào ngân sách cấp tỉnh và được sử dụng để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.

Ngoài ta, tại Quyết định này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố…Trong đó, Sở Tài chính có trách nhiệm: (i) căn cứ bản kê khai của người sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh, xác định và ra thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa gửi cho người sử dụng đất; theo dõi, đôn đốc người sử dụng đất nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; (ii) hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan căn cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn, dự kiến khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2020 và bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về định mức nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính