Skip to content

Vĩnh Long: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trong quản lý, sử dụng tài sản công

(5/28/2020)

  Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tỉnh năm 2020. Một trong các chỉ tiêu của Chương trình là công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; theo đó:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật, các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực từ tài sản công;

  - Nhà công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định;

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp chủ động rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ bảo đảm bao quát, điều chỉnh phù hợp các tình huống phát sinh thực tế, phù hợp với cơ chế thị trường và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất là trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Hạn chế mua sắm xe ô tô công, trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị, xe ô tô công, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại Nghị định số 04/2019/NĐ - CP ngày 11/01/2019 .

- Thực hiện khai thác nguồn lực tài sản công theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Các đơn vị sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2020./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.