Skip to content

Ủy ban dân tộc: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trong quản lý, sử dụng tài sản công

(6/24/2020)

  Ngày 05/5/2020, Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBDT về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; chương trình tiết kiệm chống lãng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó:

  (i) Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2016 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công;

  (ii) Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc trong phạm vi quản lý của mình, thực hiện các nội dung sau:

  - Kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đai, trụ sở làm việc đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN phải trên cơ sở định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  - Mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc phải đảm bảo theo định mức, tiêu chuẩn quy định; quy trình mua sắm theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, thẩm định giá và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

  - Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc, nhất là việc sử dụng xe ô tô đúng mục đích, đối tượng, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị vào việc riêng.

  - Kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện thiết bị làm việc hiện có. Hạn chế tối đa việc mua sắm ô tô, điều hòa nhiệt độ và các phương tiện, tài sản, trang thiết bị không thực sự cần thiết.

  - Xây dựng kế hoạch điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc trong trường hợp sử dụng tài sản, phương tiện làm việc không hiệu quả.

  - Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án có sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.