Skip to content

Đồng Tháp: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

(6/2/2020)

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/2020/QÐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

  Theo đó, diện tích tối đa sử dụng cho hoạt động quy định như sau:

  (i) Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công cấp tỉnh là 900 m2;

  (ii) Trụ sở Ban tiếp công dân cấp tỉnh là 150 m2;

  (iii) Tiếp dân cấp tỉnh, cấp huyện là 50 m2, cấp xã, phường, thị trấn là 20 m2;

  (iv) Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính cấp huyện là 250 m2, cấp xã, phường, thị trấn là 65 m2;

  (v) Quản trị hệ thống công nghệ thông tin cấp tỉnh là 60 m2, cấp huyện và cấp xã là 40 m2;

  (vi) Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên), không kể sân khấu, có trang bị bàn viết: diện tích sử dụng được xác định theo quy mô, nhu cầu sử dụng thực tế, diện tích được xác định từ 1,80m2/chỗ đến 2,0m2/chỗ;

  (vii) Kho chuyên ngành: căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định diện tích kho chuyên ngành, nhưng phải đảm bảo phù hợp theo yêu cầu đặc thù, quy định của ngành và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, trình tự thực hiện như quy định đối với diện tích phục vụ nhiệm vụ đặc thù;

  (viii) Đối với diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức và đơn vị (nếu có), căn cứ nhu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thủ trưởng đơn vị trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án sau khi có văn bản đề nghị và được chấp thuận của Sở Xây dựng (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, cấp xã), căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các điều kiện thực tế, Sở Xây dựng (đơn vị cấp tỉnh) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị (đơn vị cấp huyện, cấp xã) có ý kiến về diện tích xây dựng;

  (ix) Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo và công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc phạm vi quản lý

  - Giám đốc các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo trên cơ sở quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp về y tế, giáo dục và đào tạo để áp dụng thực hiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).

  - Đối với diện tích công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo): Căn cứ quy định, hướng dẫn của cơ quan Trung ương, quy định của địa phương và căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2020./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.