Skip to content
Văn bản:54/2013/TT/BTCimage

image

B4D2FC48

E389F16C

E9138A4B

D064A2A2

7528EEB4

9D66D658

3BD2CFA0

6A59E33B

C9D0F9A5

5DACF607

374500FD

F0081C37

A25B7E56

8A8790FC

3664D03

F1546A90

EDF7AF3D

85AD734B

C7D870E0

CB0B7498

250FD62A

2CB51603

7DCBDB25

1C72580

EACE418A

C382E065

FFA98AA4

8478AEE0

518604A9

1A0660B7

4F16039

DB54A185

65578BFF

C02D773B

  CF242E

Hiển thị thuộc tính văn bản
54/2013/TT/BTC
Thông tư số 54/2013/TT/BTC ngày 04/05/2013 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
04/05/2013
01/07/2013
Nguyễn Hữu Chí
Thông tư
Quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng - Chính sách tài chính phục vụ di dời
Văn bản liên quan
  • 29/2020/TT-BTCHướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.(4/17/2020)
  • 12006/BTC-QLCSThông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công(10/2/2018)
  • 75/2018/TT-BTCQuy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.(8/17/2018)
  • 67/2018/TT-BTCHướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công(8/6/2018)
  • 85/2018/NĐ-CPQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân(5/30/2018)
  • 70/2018/NĐ-CPQuy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước(5/15/2018)
  • 45/2018/TT-BTCHướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(5/7/2018)
  • 37/2018/TT-BTCThông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.(4/16/2018)
  • 32/2018/TT-BTCThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.(3/30/2018)
  • 46/2018/NĐ-CPNghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.(3/14/2018)