Skip to content
Văn bản:45/2018/TT-BTCC:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\003.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Desktop\004.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\004.jpg

 

  C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\005.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\006.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\007.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\008.jpg

 

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\009.jpg

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\010.jpg

 

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\011.jpg

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\012.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\013.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\014.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\015.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\016.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\017.jpg

 

 

C:\Users\tranthiminhhien\Pictures\2018-05-31\018.jpg

>> Văn bản gốc:

>> Phụ lục1:

>> Phụ lục2:

>> Phụ lục3:

Hiển thị thuộc tính văn bản
45/2018/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
07/05/2018
02/07/2018
Huỳnh Quang Hải
Thông tư
Văn bản QPPL có liên quan
Văn bản liên quan
  • 29/2020/TT-BTCHướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.(4/17/2020)
  • 12006/BTC-QLCSThông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công(10/2/2018)
  • 75/2018/TT-BTCQuy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.(8/17/2018)
  • 67/2018/TT-BTCHướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công(8/6/2018)
  • 85/2018/NĐ-CPQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân(5/30/2018)
  • 70/2018/NĐ-CPQuy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước(5/15/2018)
  • 37/2018/TT-BTCThông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.(4/16/2018)
  • 32/2018/TT-BTCThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.(3/30/2018)
  • 46/2018/NĐ-CPNghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.(3/14/2018)
  • 44/2018/NĐ-CPNghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.(3/13/2018)