Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đấu giá QSDĐ

(1/15/2021)

image THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo:

 

I. Vào lúc 09 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 99 đường Nguyễn Thái Học (nối dài), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

1) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất cặp nhà may Mỹ An (cũ), tọa lạc tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 438,2m2 đất, thuộc thửa đất số 428, tờ bản đồ số 17 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 05/02/2020).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm của tài sản: 20.618.362.000đồng (Hai mươi tỷ sáu trăm mười tám triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng).

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá: Khi lập thủ tục giao đất cho người trúng đấu giá, trường hợp có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì người trúng đấu giá có trách nhiện nộp thêm khoản tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm này theo đơn giá trúng đấu giá.

2) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất công khóm Tây Khánh 3, tọa lạc tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 420,5m2 đất, thuộc thửa đất số 916, tờ bản đồ số 8 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Long Xuyên lập ngày 10/6/2019).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.910.605.000đồng (Một tỷ chín trăm mười triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng).

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá: Khi lập thủ tục giao đất cho người trúng đấu giá, trường hợp có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì người trúng đấu giá có trách nhiện nộp thêm khoản tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm này theo đơn giá trúng đấu giá.

3) Cho thuê quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất cặp trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội, tọa lạc tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 237,4m2 đất, thuộc thửa đất số 695, 696; tờ bản đồ số 10 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 04/11/2019).

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Hình thức sử dụng đất: Đấu giá cho thuê đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Giá khởi điểm của tài sản: 6.937.804.000đồng (Sáu tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu tám trăm lẻ bốn ngàn đồng).

* Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp đối tượng là cá nhân được tham gia đấu giá với điều kiện ràng buộc là: Sau khi trúng đấu giá cá nhân đó có trách nhiện thành lập doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình giáo dục đào tạo đúng theo quy hoạch được duyệt (theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 394/STNMT-ĐĐ ngày 20/02/2020).

* Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền nếu người trúng đấu giá không triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục đào tạo đúng theo quy hoạch được duyệt thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố Long Xuyên thu hồi lại quyết định cho thuê đất, người trúng đấu giá chỉ được xem xét hoàn trả lại 50% tiền sử dụng đất trúng đấu giá đã nộp.

- Khi lập thủ tục giao đất cho người trúng đấu giá, trường hợp có phát sinh tăng thêm diện tích đất thì người trúng đấu giá có trách nhiện nộp thêm khoản tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm này theo đơn giá trúng đấu giá.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 02/02/2021 (TS mục I) và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 28 và 29/01 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ; Riêng Khu đất cặp trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội, tiền bán hồ sơ: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

Các tin khác