Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá tài sản

(7/9/2021)

THÔNG BÁO

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT thông báo đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 368, đường Phan Đăng Lưu, phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Khối lượng đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công các gói thầu xây lắp số 10; 12; 13; 15; 17 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  - Chất lượng: Đất, đá hỗn hợp dôi dư.

Cụ thể như sau:

 

TT

Tên tài sản

Khối lượng (m3)

Giá khởi điểm (đồng/m3)

Thành tiền

(đồng)

1

Gói 10: Đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công gói thầu (số 10) Xây lắp đoạn từ K0+000÷K1+500 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

5.110

50.500

258.055.000

2

Gói 12: Đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công gói thầu (số 12) Xây lắp đoạn từ K4+200÷K9+200 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

209.510

56.400

11.816.364.000

3

Gói 13: Đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công gói thầu (số 13) Xây lắp đoạn từ K9+200÷K12+800 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

208.190

62.400

12.991.056.000

4

Gói 15: Đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công gói thầu (số 15) Xây lắp đoạn từ K15+800÷K17+900 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

32.510

50.500

1.641.755.000

5

Gói 17: Đất, đá hỗn hợp dôi dư trong quá trình thi công gói thầu (số 17) Xây lắp đoạn từ K21+900÷K26+156 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

285.890

47.500

13.579.775.000

Tổng cộng

741.210

 

40.287.005.000

Chi tiết từng gói tài sản được thể hiện tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt khối lượng vật liệu dôi dư trong quá trình thi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân và xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc và các Chứng thư thẩm định giá số 02140/CT-TĐG.MDC; Số 02143/CT-TĐG.MDC; số 02144/CT-TĐG.MDC; số 02145/CT-TĐG.MDC và số 02146/CT-TĐG.MDC ngày 17/5/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Bất động sản Mạnh Đạt.

Khối lượng vật liệu dôi dư trên được tính theo hồ sơ khảo sát, thiết kế do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng CC lập.

Người tham gia đấu giá trực tiếp đi xem thực tế tài sản, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tính toán khối lượng thực tế tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá vì trường hợp đấu giá thành phải nộp đủ một lần 100% tiền trúng đấu giá và Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao theo số lượng của từng gói tài sản trúng đấu giá căn cứ các quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ giám sát việc khai thác các gói tài sản trúng đấu giá theo hồ sơ thiết kế thi công đã cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Nộp vào số tài khoản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

Gói 10: 25.800.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, tám trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

Gói 12: 1.181.600.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

Gói 13: 1.299.100.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, một trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

Gói 15: 164.100.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

Gói 17: 1.357.900.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/7/2021 đến 16 giờ ngày 23/7/2021. (Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/7/2021 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Gói 10: 200.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).

- Gói: 12, 13, 15 và 17: 500.000 đồng/hồ sơ/gói (Số tiền bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ, trên một Gói thầu).

Nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian nộp tiền mua hồ sơ: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật), t ngày 07/7/2021 đến 16 giờ, ngày 23/7/2021.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Xem trong giờ hành chính, ngày 14/7/2021 và ngày 15/7/2021.

- Địa điểm: Tại địa điểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 10; 12; 13; 15; 17 thuộc dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, cụ thể:

- Gói 10 địa điểm tại huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc.

- Gói 12 địa điểm tại huyện Xuyên Mộc.

- Gói 13 địa điểm tại huyện Xuyên Mộc.

- Gói 15 địa điểm tại huyện Xuyên Mộc.

- Gói 17 địa điểm tại huyện Xuyên Mộc.

Tổ chức, cá nhân liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để được hướng dẫn xem tài sản theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bán hồ sơ tham gia đấu giá), nhận và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật), t ngày 07/7/2021 đến 16 giờ, ngày 23/7/2021 (hạn chót).

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

Thành phần hồ sơ:

- Đối với cá nhân:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành).

+ CMND/CCCD; hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

- Đối với tổ chức:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật, báo cáo thuế tháng, quý gần nhất, giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định (các loại giấy tờ là bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu, giấy ủy quyền phải là bản chính).

Lưu ý: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải trong tình trạng đang hoạt động; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của giấy tờ, hồ sơ cung cấp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số quy định chung:

- Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (buổi công bố giá).

Giấy ủy quyền gồm một số nội dung cơ bản:

+ Nội dung ủy quyền.

+ Thời hạn ủy quyền.

+ Cam kết của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

Kèm theo CMND/CCCD (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

- Đối với tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá (buổi công bố giá) là người đại diện theo pháp luật hoặc người được tổ chức đó ủy quyền, người đi kèm phải là người làm việc trong cùng tổ chức (có giấy giới thiệu của tổ chức đi tham gia buổi công bố giá).

- Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá (buổi công bố giá) tối đa không quá 02 người; người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

- Khi đi đấu giá (tham gia buổi công bố giá), Người tham gia phải đi đúng giờ, mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền (nộp cho Trung tâm lưu hồ sơ), ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá (buổi công bố giá), mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 26/7/2021.

Trường hợp do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nếu có ảnh hưởng đến thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và buổi công bố giá thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết. Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký, tham gia buổi công bố giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Phương thức và hình thức của cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Đấu giá riêng lẻ từng gói tài sản, công bố giá theo thứ tự từ Gói 10, Gói 12; Gói 13; Gói 15 và đến Gói 17.

10. Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ

*. Phiếu trả giá hợp lệ:

Là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Là phiếu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT phát hành và đóng dấu treo của Trung tâm ở góc trái phiếu trả giá.

- Phiếu nộp trước 16 giờ, ngày 23/7/2021.

- Phiếu có giá trả từ Giá khởi điểm của mỗi gói tài sản trở lên.

- Phiếu ghi đầy đủ thông tin và ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân); ký ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức).

- Phiếu còn nguyên vẹn.

- Phiếu không bị tẩy xóa và gạch bỏ.

*. Phiếu trả giá không hợp lệ:

Là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Là phiếu không phải do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu phát hành.

- Không đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT ở góc trái phiếu.

- Phiếu nộp sau 16 giờ, ngày 23/7/2021

- Phiếu có giá trả thấp hơn Giá khởi điểm của mỗi gói tài sản.

- Phiếu điền không đầy đủ thông tin có trên phiếu.

- Phiếu trả giá không còn nguyên vẹn.

- Phiếu bị tẩy xóa gạch bỏ.

11. Điều kiện được tham gia buổi công bố giá

Người tham gia cuộc đấu giá (buổi công bố giá) phải đáp ứng các điều kiện:

- Đã lập thủ tục đăng ký tham gia đấu giá đúng quy định.

- Đã nộp phiếu trả giá.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đúng quy định.

- Là tổ chức, cá nhân đã đăng ký đủ kiện tham gia cuộc đấu giá hoặc người được ủy quyền.

Trường hợp người đăng ký tham gia đã lập các thủ tục và nộp phiếu trả giá nhưng không nộp tiền đặt trước thì người đó không đủ điều kiện tham gia buổi công bố giá, Phiếu trả giá của người đó Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ nguyên niêm phong, không công bố giá trả và lưu hồ sơ đấu giá.

12. Cách thức trả giá:

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

b) Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký và đóng dấu (đối với tổ chức) của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp, có giấy biên nhận và được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bỏ vào thùng phiếu (trước khi bỏ vào thùng phiếu, phong bì đựng phiếu được người nhận ký tên tại các mép của phong bì và ghi rõ ngày nhận trên phong bì). Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu và có sự chứng kiến của đại diện Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

c) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người ghi biên bản; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời đại diện Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời đại diện Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524 hoặc đ/c Dung - SĐT: 0909050874 ./.

 

 

 

Các tin khác