Skip to content
Thông tin đấu giá

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đấu giá tài sản

(6/24/2019)

 

THÔNG BÁO

Về việc bán thanh lý tài sản là vật tư thu hồi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609, phân đoạn từ Km0+00-Km8+360, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường ngang tại Km814+012 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 18/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 633/STC-GCS ngày 22/3/2019 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam về việc xử lý tài sản vật tư thu hồi từ thi công dự án;

Căn cứ các biên bản kiểm kê, đánh giá xác định giá trị còn lại của tài sản, vật tư thu hồi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609, phân đoạn từ Km0+00-Km8+360, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường ngang tại Km814+012 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thông báo bán thanh lý tài sản là vật tư thu hồi thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609, phân đoạn từ Km0+00-Km8+360, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường ngang tại Km814+012 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

1. Tên cơ quan tổ chức bán thanh lý tài sản:

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam;

- Địa chỉ: 510 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Điện thoại: 02353815106

2. Danh mục tài sản là vật tư thu hồi được định giá và bán thanh lý gồm:

Chủng loại, số lượng:

 

 

STT

Tên, quy cách VTTH

Đơn vị

Số lượng VTTH

A

Phần đường sắt

  

1

Tà vẹt sắt (cóc W90%)

Thanh

56

2

Tấm đan BTCT.KT(0,42x1,5x0,1)m

Tấm

14

3

Tấm đan BTCT.KT(1x0,85x0,1)m

Tấm

10

4

Cần chắn cũ (L=8m)

Cần

2

5

Hàng rào ray P43 (ray ngắn)

m

16

B

Phần Thông tin tín hiệu

  

1

Điện thoại Cộng điện

Cái

1

2

Điện thoại Nam châm

Cái

1

3. Giá khởi điểm bán thanh lý vật tư thu hồi: 8.796.000 đồng. (Tám triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian tham khảo hồ sơ (Khách hàng phải liên hệ trước để hẹn thời gian cụ thể); Ga Nông Sơn, địa chỉ: Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian niêm yết, tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, chốt danh sách:

Từ ngày ra Thông báo bán thanh lý tài sản đến 11h00 ngày 08/7/2019 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (trong giờ hành chính) - số 510 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

6. Điều kiện và cách thức đăng ký mua tài sản: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật đều có quyền đăng ký, khi đến đăng ký đem theo bản photo có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân), hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + giấy giới thiệu (nếu là doanh nghiệp) đến tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam để tham khảo hồ sơ và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký.

7. Thời gian, địa điểm lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức được quyền mua tài sản: Dự kiến lúc 14h00 ngày 11/7/2019 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam - số 510 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý nêu trên liên hệ tại tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, địa chỉ số 510 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0235.3815106./.

 

 

 

Các tin khác