Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đấu giá tài sản

(5/6/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Tài sản đấu giá gồm 04 xe ô tô thanh lý)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản theo đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang; địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Tài sản đấu giá gồm 04 xe ô tô thanh lý (Đăng ký và tổ chức đấu giá từng xe).

 

Stt

Tên tài sản, đặc điểm xe thanh lý

Giá khởi điểm (đồng/xe)

Tiền đặt trước (đồng/xe)

Tiền mua hồ sơ (đồng/xe)

01

Xe ô tô biển số 95A-0027; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: LANDCRUI; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xanh; Số máy: 1FZ0605603; Số khung: J845097481; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 08 chỗ ngồi; Hiện trạng xe đã qua sử dụng.

300.000.000

60.000.000

200.000

02

Xe ô tô biển số 95A-1169; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: COROLLA; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: 1ZZ1138481; Số khung: 1227501996; Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi; Hiện trạng xe đã qua sử dụng.

145.000.000

29.000.000

200.000

03

Xe ô tô biển số 95A-0079; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: COROLLA; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Đen; Số máy: 1ZZ1718661; Số khung: 1227504332; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 05 chỗ ngồi. Hiện trạng xe đã qua sử dụng.

180.000.000

36.000.000

200.000

04

Xe ô tô biển số 95A-0053; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: ZACE-GL; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xanh; Số máy: 7K0690771; Số khung: KF36908566; Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; Số chỗ ngồi: 08 chỗ ngồi; Hiện trạng xe đã qua sử dụng.

125.000.000

25.000.000

200.000

Tổng cộng:

750.000.000

150.000.000

800.000

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký sang tên tài sản sau khi trúng đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn lại trong mọi trường hợp, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức. Người tham gia đấu giá sẽ được nhận lại tiền bán hồ sơ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá không được mở theo kế hoạch đã đề ra.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá không được hoàn trả lại trong trường hợp người tham gia đấu giá vi phạm các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản. Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại cho người tham gia đấu giá chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang (Số tài khoản 3941.0.1006479.00000) cho Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được tính vào tổng số tiền người trúng đấu giá phải nộp cho xe ô tô trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm niêm yết:

- Thời gian: Từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 20/5/2021.

- Địa điểm:

+ Nơi trưng bày tài sản: Tại Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang (Đường Nguyễn Huệ, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

+ Nơi tổ chức cuộc đấu giá (Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 13/5/2021 và ngày 14/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang (Đường Nguyễn Huệ, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 06/5/2021 đến 17h00 ngày 18/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Đối tượng: Tất cả các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 6 thông báo này và theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 7.

b) Điều kiện: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác còn được lưu hành (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác còn được lưu hành (kèm bản gốc để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền:

+ Bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác còn được lưu hành (kèm bản gốc để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp hoặc ủy quyền mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng đúng thời gian quy định, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

7. Đối tượng không được tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 7 thông báo này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/5/2021.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Các tin khác