Skip to content
Tin tức sự kiện

Quản lý, sử dụng tài sản công trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
(19/03/2019)

Ngày 21/02/20189, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Đà Nẵng: Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao
(15/03/2019)

Ngày 14/02/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Đồng Nai: Phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh
(11/03/2019)

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo đó:

Quảng Trị: Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh
(08/03/2019)

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh.

Bến Tre: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019
(05/03/2019)

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Đà Nẵng: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố
(28/02/2019)

Ngày 31/01/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố.

Bộ Tư pháp: Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019
(26/02/2019)

Ngày 30/01/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Khánh Hòa: Quy định danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình, tài sản đặc thù, tài sản cố định vô hình
(21/02/2019)

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Hà Tĩnh: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh
(18/02/2019)

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng: Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê
(15/02/2019)

Ngày 24/01/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; theo đó: