Skip to content

Xem và In báo cáo

(4/11/2015)

Các báo cáo trong chương trình được chia làm 3 nhóm: Báo cáo chi tiết, Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tra cứu

http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/794543.PNG