Skip to content

Ngành Thuế thu ngân sách năm 2018 vượt 7,2% dự toán

(1/9/2019)

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 cho thấy, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 1.146.933 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Đáng chú ý là thu ngân sách trung ương đã vượt dự toán được giao.

Thu ngân sách trung ương vượt dự toán được giao

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong tổng số 1.146.933 thu được, thì thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017. Thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017.

Theo Tổng cục Thuế, thu từ dầu thô vượt dự toán và tăng khá so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu là do giá dầu thô tăng cao so với dự toán từ đầu năm. Tổng hợp cho thấy, giá dầu bình quân năm 2018 ước đạt 74 USD/thùng, tăng 24 USD so với giá dự toán, tăng 18,4 USD/thùng so với cùng kỳ. Sản lượng thanh toán ước đạt 12,5 triệu tấn, vượt 1,2 triệu tấn so với dự toán. Bên cạnh đó, phát sinh khoản thu kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro khoảng 3.300 tỷ đồng.

Phân tích về số thu nội địa tăng 4,5% so với dự toán, Tổng cục Thuế cho biết, thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại ước đạt 67.679 tỷ đồng, bằng 126,3% dự toán, bằng 90% so với năm 2017. Thu tiền sử dụng đất đạt 146.616 tỷ đồng, bằng 170,7% dự toán (vượt 60.716 tỷ), vượt 28.616 tỷ so với số đã báo cáo Quốc hội, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước đạt 4.851 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, xổ số và chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước đạt 832.299 tỷ đồng, bằng 95,9% dự toán, tăng 11,9% so với năm 2017.

Với kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) nêu trên, thu ngân sách trung ương ước đạt 512.752 tỷ đồng, bằng 101,66% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 634.181 tỷ đồng, bằng 112,09% dự toán. Như vậy, sau nhiều năm thu ngân sách trung ương không đạt dự toán được giao, thì năm nay khoản thu này đã đạt và vượt 1,66% dự toán.

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý thu, chống thất thu NSNN

Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018.

Trên cơ sở rà soát lại kết quả thực hiện thu năm 2017, đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn theo từng khoản thu, sắc thuế, ngay từ tháng 1/2018 Tổng cục Thuế đã ban hành Văn bản số 92/TCT-DT về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2018. Trong đó yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm.

Thu hồi 32.053 tỷ đồng nợ thuế

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, năm 2018 toàn ngành đã đôn đốc thu được 32.055 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng. Trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã tập trung lực lượng, siết chặt quản lý việc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, trong đó tập trung vào những địa bàn có số nợ thuế lớn.

Chỉ đạo các cục thuế phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu hồi nợ đọng, thực hiện cưỡng chế nợ thuế, khai thác tăng thu ngân sách. Rà soát thường xuyên cập nhật kiên tục, lập danh sách các doanh nghiệp nợ thuế để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách doanh nghiệp không nộp tiền thuế đúng hạn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa công tác quản lý thuế. Theo đó, đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngành Thuế đã hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh. Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan rà soát để tập trung các khoản thu điều tiết về ngân sách trung ương như: thu cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan trung ương cấp, thu từ các khoản phí, lệ phí thu khác NSNN thuộc ngân sách trung ương... để kịp thời đôn đốc nộp các khoản thu này vào NSNN.

Ngành Thuế cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý thu NSNN, tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu, và đôn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ thuế, tạo sức mạnh chính trị tổng hợp trong công tác quản lý thu NSNN.

Một nguyên nhân rất quan trọng khác, góp phần tăng thu NSNN, đó là sự nỗ lực của cơ quan thuế các cấp trong việc quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được toàn ngành Thuế tăng cường. Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt và kế hoạch bổ sung năm 2018, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh tra, lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao và dự kiến có khả năng phát sinh số truy thu cao về thuế, qua đó đã góp phần tăng thu cho NSNN./.

Theo Thoibaotaichinhvietnam