Skip to content

Hướng dẫn cách thức gửi thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

(10/9/2018)

 

 

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã ký Công văn số 12006/BTC-QLCS về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải thực hiện việc gửi các thông tin theo quy định đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công (http://taisancong.vn).

Bên cạnh các nội dung phải đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, cũng tại Công văn Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách thức, thời hạn gửi văn bản đề nghị các thông tin cần đăng tải như sau:

Thứ nhất, về cách thức gửi thông báo: Khi cung cấp thông tin để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, đơn vị có thông tin cần đăng tải trực tiếp gửi văn bản đề nghị đăng thông tin về Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính). Địa chỉ nhận thông tin: Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục Quản lý công sản) - Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Ngoài việc gửi văn bản trực tiếp, đơn vị cung cấp thông tin cần đồng thời gửi thư điện tử (email) tệp tin đã được định dạng chuẩn dưới dạng word về địa chỉ taisancong@mof.gov.vn. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công đăng ký địa chỉ Email với Cục Quản lý công sản xác thực là đại diện của đơn vị để gửi các thông báo bán đấu giá tài sản về Trang thông tin về tài sản công.

Trường hợp cần đăng tải gấp, đơn vị có thể gửi văn bản được Scan đủ chữ ký của người có thẩm quyền của đơn vị đề nghị đăng tin và được đóng dấu của đơn vị theo quy định về địa chỉ Email: taisancong@mof.gov.vn; đồng thời gửi bản gốc để đối chiếu và lưu hồ sơ về Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công – Cục Quản lý công sản trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Email đề nghị đăng tải; trường hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công – Cục Quản lý công sản không nhận được bản gốc trong thời hạn nêu trên để đối chiếu thì thông báo sẽ bị hủy hiệu lực đăng tin và gỡ bỏ tin đã đăng.

Sau khi gửi thông tin cần đăng tải, các đơn vị có trách nhiệm theo dõi để biết tình trạng thông tin đã được xử lý trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có) về Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính (số điện thoại: 024.62627888 máy lẻ 116,199,158) để phối hợp xử lý.

Thứ hai, về thời hạn gửi văn bản đề nghị các thông tin cần đăng tải: Thông tin về bán đấu giá tài sản công được gửi về Cục Quản lý công sản trước 01 (một) ngày làm việc trước ngày phải đăng tải lần đầu theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản để làm thủ tục biên tập và đăng tải lên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Các trường hợp cần đăng tải gấp, đơn vị gửi các thông tin đề nghị đăng tải về địa chỉ Email: taisancong@mof.gov.vn trước thời hạn bắt đầu đăng tải tối thiểu 01 (một) ngày làm việc.

“Ngày làm việc” được tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước./.

Theo Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính