Skip to content

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

(8/8/2018)

Ngày 06/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Việc ban hành Thông tư nhằm quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn các nội dung trường thông tin bắt buộc và được chuẩn hóa để đảm bảo việc trao đổi, tích hợp, chia sẻ dữ liệu điện tử về các loại tài sản công; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý về kỹ thuật, nghiệp vụ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đảm bảo thống nhất trên phạm vi cả nước.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và các Cơ sở dữ liệu về tài sản chuyên ngành phải áp dụng các quy chuẩn, quy định, hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia phải sử dụng bộ mã đơn vị đăng ký tài sản là bộ mã được thiết lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia dựa trên bộ mã có quan hệ với ngân sách nhà nước trong Danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.

Phụ lục ban hành Thông tư quy định các trường thông tin bắt buộc để đảm bảo việc trao đổi, tích hợp dữ liệu đối với các loại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công bao gồm: Chỉ tiêu quản lý tài sản là đất, nhà, ô tô, tài sản cố định khác, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân…

Ngoài ra, để đảm bảo có nguồn kinh phí cho việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, tại Điều 10 Thông tư quy định: (i) Kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính; (ii) Kinh phí cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Mức chi cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tối đa không quá 50% mức chi nhập dữ liệu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách công. Mức chi cho việc khai thác thông tin được xác định theo chi phí thực tế”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018. /.

 

Toàn bộ Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 có thể được tải về tại đây.

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính