Skip to content

Thành phố Hải Phòng: Phân cấp trong quản lý tài sản công

(8/2/2018)

 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Theo đó:

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định về mua sắm; thuê; xử lý sản công như: thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, tài sản công bị mất, bị hủy hoại; xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án; xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân,…áp dụng đối với cơ quan nhà nước; các tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Các loại tài sản công thực hiện phân cấp quản lý, xử lý gồm: (i) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (ii) Tài sản là xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng, xe mô tô, tàu thuyền, xuồng; (iii) Tài sản, thiết bị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung; (iv) Tài sản là máy móc, thiết bị và các tài sản khác.

Đối với từng nội dung, Nghị quyết cũng phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm cho từng thủ trưởng cơ quan, tổ chức đơn vị, cụ thể: Chủ tịch UBND các cấp (thành phố, quận huyện, xã phường thị trấn), người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu các tổ chức,… nhằm đảm bảo nguyên tắc: việc quản lý tài sản công được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo người nào, tổ chức nào quyết định mua sắm thì người đó, tổ chức đó thực hiện thuê, xử lý tài sản công và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong việc thực hiện các quy định quản lý tài sản công.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11/4/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018./.

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính