Skip to content

Lào Cai: Ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh

(7/16/2018)

  

  Ngày 21/6/2018, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.

  Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công; cơ quan tài chính các cấp thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý tài sản công theo thẩm quyền được phân cấp; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công.  

  Theo đó, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công được phân cấp như sau:

Đối với cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm đối với xe ô tô, tàu, thuyền các loại, tài sản khác có giá trị (nguyên giá) từ 500 triệu/01 đơn vị tài sản trở lên. Riêng đối với xe ô tô chuyên dùng, Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ văn bản thỏa thuận giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô để ban hành quyết định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (trừ các đơn vị trực thuộc các sở, ngành được phân cấp quản lý tài chính theo ngành và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) quyết định mua sắm đối với tài sản có giá trị đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ xe ô tô, tàu, thuyền các loại).

Đối với các huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện và cấp xã, có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ xe ô tô, tàu, thuyền các loại). Thủ trưởng đơn vị trực thuộc các sở, ngành cấp tỉnh được phân cấp quản lý tài chính theo ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện quyết định mua sắm tài sản có giá trị đến dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ xe ô tô, tàu, thuyền các loại).

  Về thẩm quyền quyết định thuê tài sản: Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ công tác quyết định thuê tài sản hoặc gói dịch vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh có giá trị tiền thuê từ 100 triệu đồng/lần trở lên theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ công tác trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm quyết định thuê tài sản hoặc gói dịch vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, có giá trị tiền thuê dưới 100 triệu đồng/lần.

  Về thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của UBND tỉnh. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi đối với tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định thu hồi của Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thu hồi đối với tài sản khác thuộc phạm vi huyện quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định thu hồi của Chủ tịch UBND tỉnh).

Về thẩm quyền quyết định tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, tàu thuyền các loại, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý. Giám đốc Sở Tài chính quyết định tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND.pdf

Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính